DecodeSoundExInt

Adam Boduch
DecodeSoundExInt
Moduł: StrUtils
```delphi function DecodeSoundExInt(AValue: Integer): string; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] konwertuje postać liczbową reprezentowaną algorytmem SoundEx na postać fonetyczną (typu [[Delphi/String]]).

Oto przykład wykorzystania:

program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  StrUtils;

var
  I : Integer;
  S1, S2 : String;
begin
  I := SoundExInt('Beach');
  Writeln(I);

  S1 := DecodeSoundExInt(I);
  Writeln(S1);

  S2 := SoundEx('Beech');

  if (S1 = S2) then
  begin
    Writeln('Ciągi brzmią podobnie');
  end;

  Readln;
end.

W programie nastąpiło przekształcenie słowa Beach na postać liczbową przy pomocy funkcji SoundExInt. Następnie, korzystając z DecodeSoundExInt, nastąpiło przekształcenie na postać fonetyczną. Korzystając z funkcji SoundEx, możemy sprawdzić czy obydwa wyrazy brzmią podobnie.

Zobacz też:

0 komentarzy