DecodeSoundExWord

Adam Boduch
DecodeSoundExWord
Moduł: StrUtils
function DecodeSoundExWord(AValue: Word): string;

Funkcja konwertuje postać liczbową reprezentowaną algorytmem SoundEx na postać fonetyczną (typu String).

Oto przykład wykorzystania:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  StrUtils;
 
var
  I : Integer;
  S1, S2 : String;
begin
  I := SoundExWord('Beach');
  Writeln(I);
 
  S1 := DecodeSoundExWord(I);
  Writeln(S1);
 
  S2 := SoundEx('Beech');
 
  if (S1 = S2) then
  begin
    Writeln('Ciągi brzmią podobnie');
  end;
 
  Readln;
end.

W programie nastąpiło przekształcenie słowa Beach na postać liczbową przy pomocy funkcji SoundExWord. Następnie, korzystając z DecodeSoundExWord, nastąpiło przekształcenie na postać fonetyczną. Korzystając z funkcji SoundEx, możemy sprawdzić czy obydwa wyrazy brzmią podobnie.

Zobacz też:

0 komentarzy