AnsiRightStr

Adam Boduch
AnsiRightStr
Moduł: StrUtils
```delphi function AnsiRightStr(const AText: AnsiString; const ACount: Integer): AnsiString;; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] kopiuje łańcuch określony w parametrze AText, w odróżnieniu od funkcji [[Delphi/AnsiLeftStr]] kopiowanie zaczyna się od końca łańcucha. Parametr ACount określa ilość znaków, które zostaną skopiowanie (licząc od prawej strony).

Np. poniższy przykład przypisze do zmiennej S wartość World:

S := AnsiRightStr('Hello World', 5);
Writeln(S);

Zobacz też:

0 komentarzy