NegInfinity

Adam Boduch
NegInfinity
Moduł: Math
```delphi const NegInfinity = -1.0 / 0.0; ``` [[Delphi/Stałe|Stała]] reprezentuje ujemną wartość nieskończoności. Taką wartość można przypisać do zmiennych typu rzeczywistego:
program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  Math;

var
  D : Double;
begin
  D := NegInfinity;
  Writeln(D);

  if IsInfinite(D) then
    Writeln('Wartość odpowiada nieskończoności');

  Readln;
end.

Taki kod spowoduje wyświetlenie w oknie konsoli tekstu:

-Inf
Wartość odpowiada nieskończoności

Zobacz też:

0 komentarzy