IsNaN

Adam Boduch
IsNaN
Moduł: Math
```delphi function IsNan(const AValue: Single): Boolean; overload; function IsNan(const AValue: Double): Boolean; overload; function IsNan(const AValue: Extended): Boolean; overload; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] sprawdza czy wartość parametru AValue jest poprawną liczbą. Przykładowo:
program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  Math;

var
  D : Double;
begin
  D := NaN;
  Writeln(D);

  if IsNan(D) then
    Writeln('Not a Number');

  Readln;
end.

Zobacz też:

1 komentarz

Hmm... W jaki sposób ta funkcja działa?
Skoro stała AValue może być tylko typu liczbowego (single, double, extended), to jej wartość zawsze będzie liczbą... ?