Infinity

Adam Boduch
Infinity
Moduł: Math
```delphi const Infinity = 1.0 / 0.0; ``` [[Delphi/Stałe|Stala]] zwraca wartość, która odpowiada nieskończoności dodatniej. Taką wartość można przypisać do zmiennych typu rzeczywistego:
program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  Math;

var
  D : Double;
begin
  D := Infinity;
  Writeln(D);

  if IsInfinite(D) then
    Writeln('Wartość odpowiada nieskończoności');

  Readln;
end.

Po uruchomieniu takiego kodu, na ekranie zostanie wyświetlony tekst:

+Inf
Wartość odpowiada nieskończoności

Zobacz też:

0 komentarzy