NaN

Adam Boduch
NaN
Moduł: Math
```delphi const NaN = 0.0 / 0.0; ``` [[Delphi/Stałe|Stała]] `NaN` reprezentuje wartość, która nie jest liczbą (Not a Number). Przypisanie wartości stałej do zmiennej typu [[Delphi/Double]] spowoduje, iż będzie traktowana jako zmienna niezainicjowana. Przykład:
program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  Math;

var
  D : Double;
begin
  D := NaN;
  Writeln(D);

  if IsNan(D) then
    Writeln('Not a Number');

  Readln;
end.

Taki program spowoduje wyświetlenie na konsoli tekstu:

NaN
Not a Number

Zobacz też:

0 komentarzy