DaysInMonth

Adam Boduch
DaysInMonth
Moduł: DateUtils
```delphi function DaysInMonth(const AValue: TDateTime): Word; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca ilość dni w danym miesiącu, który musi być określony w postaci daty typu [[Delphi/TDateTime]].

Takie samo zadanie realizuje funkcja DaysInAMonth, z tym, że przyjmuje inne parametry, w postaci roku oraz miesiąca - nie czasu w postaci TDateTime.

Poniższy przykład prezentuje wyświetlenie ilości dni w poszczególnych miesiącach bieżącego roku:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

var
  i : Integer;
  Year : Word;

begin
  Year := YearOf(Now);

  for I := 1 to 12 do
    Writeln('Miesiąc ', I, ' posiada ', DaysInMonth(EncodeDate(Year, I, 1)), ' dni...');

  Readln;
end.

Tworzenie daty w postaci TDateTime odbywa się przy pomocy funkcji EncodeDate, więc lepiej w tym przykładzie użyć funkcji DaysInAMonth.

Zobacz też:

0 komentarzy