Mean

Adam Boduch
Mean
Moduł: Math
function Mean(const Data: array of Double): Extended;

Funkcja oblicza wartość średnią na podstawie liczb przekazanych w tablicy otwartej (parametr Data).

Poniższy program losuje 5 liczb, a następnie wylosowane liczby przypisuje do tablicy, aby później obliczyć wartość średnią:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, Math;
 
var
  X : array[1..5] of Double;
  I : Integer;
begin
{ mechanizm losowania }
  Randomize;
  for I := 1 to 5 do
  begin
    X[i] := Random(1000) + 1;
    Writeln(i, ' = ', FloatToStr(X[i]));
  end;
  Writeln;
 
  Writeln('Średnia wartość wylosowany liczb to: ', FloatToStr(Mean(X)));
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy