IsValidTime

Adam Boduch
IsValidTime
Moduł: DateUtils
```delphi function IsValidTime(const AHour, AMinute, ASecond, AMilliSecond: Word): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] sprawdza czy wartości określające godzinę, minutę, sekundy, milisekundy są prawidłowe (tworzą prawidłowy czas). AHour musi być liczbą z przedziału 0-24 (jeżel AHour = 24, wartości pozostałych parametrów muszą być równe zero); AMinute oraz ASecond - liczbą z przedziału 0-59, natomiast AMilliSecond - liczbą z przedziału 0-999.

Przykład działania:

program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  DateUtils;

begin
  // wyświetli FALSE
  Writeln(
    IsValidTime(24, 0, 0, 100)
  );
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy