Frac

Adam Boduch
Frac
Moduł: System
```delphi function Frac(X: Extended): Extended; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca z parametru liczby rzeczywistej część ułamkową.

Przykład użycia:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

begin
  Writeln(FloatToStr(Frac(123.345))); // zwraca: 0.345
  Writeln(FloatToStr(Frac(-1.34))); // zwraca -0.34

  Readln;
end.

Funkcja zwraca część ułamkową z liczby X. X jest zmienną rzeczywistą. Wynik funkcji obliczany jest z następującego wzoru Frac(X) = X-Int(X).
Do pobrania części całkowitej z liczby rzeczywistej służy funkcja Int.

Zobacz też:

1 komentarz

Funkcja usuwa z parametru liczby rzeczywistej część CAŁKOWITĄ, a nie ułamkową.