ExitProc

Adam Boduch
ExitProc
Moduł: System
var ExitProc: Pointer;

Zmienna globalna zadeklarowana w module System. Wskazuje na adres procedury, która zostanie wykonana w momencie zamykania aplikacji. Zmienna ta uważana jest za przestarzałą i nie zalecana do użycia. Dodatkowo, nie jest kompatybilna z pakietami lub bibliotekami DLL. Zamiast tego zalecane jest użycie sekcji Finalization w modułach oraz zmiennej DLLProc w bibliotekach DLL.

Poniższy program prezentuje przykład przypisania procedury kończącej, która zostanie wykonana w momencie zamykania aplikacji:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  Windows;

procedure MyExitProc;
begin
  MessageBox(0, 'Kończymy działanie programu', 'Koniec!', 0);
end;

begin
  ExitProc := @MyExitProc;

  Writeln('Naciśnij Enter, aby zakończyc...');
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy