DateOf

Adam Boduch
DateOf
Moduł: DateUtils
```delphi function DateOf(const AValue: TDateTime): TDateTime; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] na podstawie daty i czasu zapisanego w parametrze AValue, zwraca jedynie datę, z pominięciem czasu.

Przykładowy program:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

var
  Bar : TDateTime;
begin
  Bar := Now;

  Writeln('Aktualna data i czas: ', DateTimeToStr(Bar));
  Writeln('Aktualna data: ', DateTimeToStr(DateOf(Bar)));
  Readln;
end.

Podobny efekt da się osiągnąć stosując funkcję konwersji (w tym wypadku), lecz niekiedy użycie funkcji DateOf może okazać się wymagane:

Writeln('Aktualna data i czas: ', DateTimeToStr(Bar));
Writeln('Aktualna data: ', DateToStr(Bar));

Zobacz też:

0 komentarzy