StrToTime

Adam Boduch
StrToTime
Moduł: SysUtils
function StrToTime(const S: string): TDateTime; overload;
function StrToTime(const S: string; const FormatSettings: TFormatSettings): TDateTime; overload;

Funkcja konwertuje czas zapisany w postaci łańcucha String (parametr S) na format TDateTime. Jeżeli format zapisu daty jest błędny, funkcja wykona wyjątek EConvertError. Czas zapisany w łańcuchu musi zawierać godzinę oraz minutę (opcjonalne sekundę) oddzielone separatorem (zmienna globalna TimeSeparator). Informacje na temat formatu zapisu daty można także przekazać w rekordzie typu TFormatSettings.

Przykład użycia:

program FooBar;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

var
  Time : TDateTime;
begin
  Time := StrToTime('18:02');
  Time := IncHour(Time);

  Writeln('Już za godzine będzie: ' + TimeToStr(Time));
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy