StrToDate

Adam Boduch
StrToDate
Moduł: SysUtils
```delphi function StrToDate(const S: string): TDateTime; overload; function StrToDate(const S: string; const FormatSettings: TFormatSettings): TDateTime; overload; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] konwertuje datę zapisaną w postaci łańcucha S na typ [[Delphi/TDateTime]]. Jeżeli format daty nie jest poprawny, funkcja wykonuje wyjątek `EConvertError`. Format daty jest zależny od lokalizacji, dlatego druga wersja funkcji posiada parametr [[Delphi/TFormatSettings]], który reguluje format daty charakterystyczny dla danego rejonu.

Przykład użycia:

program FooBar;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

var
  Date : TDateTime;
begin
  Date := StrToDate('2006-03-16');
  Date := IncYear(Date);

  Writeln('Już za rok będzie: ' + DateToStr(Date));
  Readln;
end.

Separator daty jest również zdefiniowany w zmiennej globalne DateSeparator.

Zobacz też:

0 komentarzy