StrToDate

Adam Boduch
StrToDate
Moduł: SysUtils
function StrToDate(const S: string): TDateTime; overload;
function StrToDate(const S: string; const FormatSettings: TFormatSettings): TDateTime; overload;

Funkcja konwertuje datę zapisaną w postaci łańcucha S na typ TDateTime. Jeżeli format daty nie jest poprawny, funkcja wykonuje wyjątek EConvertError. Format daty jest zależny od lokalizacji, dlatego druga wersja funkcji posiada parametr TFormatSettings, który reguluje format daty charakterystyczny dla danego rejonu.

Przykład użycia:

program FooBar;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

var
  Date : TDateTime;
begin
  Date := StrToDate('2006-03-16');
  Date := IncYear(Date);

  Writeln('Już za rok będzie: ' + DateToStr(Date));
  Readln;
end.
Separator daty jest również zdefiniowany w zmiennej globalne DateSeparator.

Zobacz też:

0 komentarzy