TimeToStr

Marek Bar
TimeToStr
Moduł: SysUtils
```delphi function TimeToStr(Time: TDateTime): string; overload; function TimeToStr(Time: TDateTime; const FormatSettings: TFormatSettings): string; overload; ```

Funkcja TimeToStr konwertuje wartość czasową na łańcuchową. Parametr Time przechowuje wartość czasową do skonwertowania.
Opcjonalny parametr FormatSettings pozwala ustawić format czasu na inny niż ustalony w zmiennej ShortTimeFormat w module SysUtils.

Zobacz też:

0 komentarzy