SoundExWord

Adam Boduch
SoundExWord
Moduł: StrUtils
function SoundExWord(const AText: string): Word;

Funkcja używając algorytmu SoundEx zwraca fonetyczną reprezentację wartości przekazanej w parametrze AText, w postaci liczby 16 bitowej typu Word.

Np. poniższy kod wyświetli na konsoli tekst 1372:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  StrUtils;
 
var
  W : Word;
begin
  W := SoundExWord('Beach');
 
  Writeln(W);
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy