FloatToStrF

Adam Boduch
FloatToStrF
Moduł: SysUtils
function FloatToStrF(Value: Extended; Format: TFloatFormat; Precision, Digits: Integer): string; overload; 
function FloatToStrF(Value: Extended; Format: TFloatFormat; Precision, Digits: Integer; const FormatSettings: TFormatSettings): string; overload;

Funkcja konwertuje wartość zmiennoprzecinkową na postać łańcucha String. Przy procesie konwersji uwzględniana jest wartość parametru Format, Precision oraz Digits.

Parametr Format określa format konwersji (patrz niżej); Precision określa prezycję. Wartośc ta musi być zależna od typu danych przekazanych w parametrze Value. Jeżeli mamy do czynienia z typem Single, wartość ta musi być mniejsza od 7; w przypadku Double - mniejsza od 15; Extended - mniejsza od 17.

Przykład użycia:

program FooBar;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils;
 
var
  Value : Single;
begin
  Value := 1234.123;
 
  Writeln(FloatToStrF(Value, ffCurrency, 7, 1)); // wyświetli 1,234.1 zł
  Writeln(FloatToStrF(Value, ffCurrency, 7, 4)); // wyświetli 1,234.1230
  Writeln(FloatToStrF(Value, ffCurrency, 2, 4)); // wyświetli 1.2E0003
 
  Readln;
end.

Parametr typu TFloatFormat może przybrać następujące wartości:

  • ffGeneral- 1234.123;
  • ffExponent- 1.2341230000000000E+3;
  • ffFixed- 1234.1;
  • ffNumber- 1,234.1

Zobacz też:

0 komentarzy