CurrToStrF

Adam Boduch
CurrToStrF
Moduł: SysUtils
```delphi function CurrToStrF(Value: Currency; Format: TFloatFormat; Digits: Integer): string; overload; function CurrToStrF(Value: Currency; Format: TFloatFormat; Digits: Integer; const FormatSettings: TFormatSettings): string; overload; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] konwertuje wartość typu [[Delphi/Currency]] na postać łańcucha [[Delphi/String]]. Przy procesie konwersji uwzględniana jest wartość parametru Format oraz Digits, który określa ilość miejsc po przecinku jaka będzie zaprezentowana.

Przykład:

program FooBar;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

var
  Value : Currency;
begin
  Value := 1234.123;

  Writeln(CurrToStrF(Value, ffCurrency, 1)); // wyświetli 1,234.1 zł
  Writeln(CurrToStrF(Value, ffCurrency, 4)); // wyświetli 1,234.1230

  Readln;
end.

Parametr typu TFloatFormat może przybrać następujące wartości:

  • ffGeneral - 1234.123;
  • ffExponent - 1.2341230000000000E+3;
  • ffFixed - 1234.1;
  • ffNumber - 1,234.1

Zobacz też:

0 komentarzy