Struktury

JaskMar

Najogólniej struktury to "worki" z elementami (polami). Dzięki temu możemy, na przykład, w bardzo łatwy sposób zrobić tablice adresów (jedną, zamiast kilku dla wszystkich pól).

Strukturę deklarujemy w następujący sposób:

struct Foo //struktura o nazwie Foo
{
  int pole1;
  float pole2;
  char pole3[20]; //rozmiar musi być znany podczas kompilacji
  //... i inne ...
} Obj1, *PObj2, Tab[5]; //egzemplarz Obj1, wskaźnik na strukturę PObj2 oraz 5-elementowa tablica

Możemy również zdefiniować typ:

typedef struct //teraz nie podajemy tutaj nazwy
{
  int pole1;
  float pole2;
  char pole3[20];
  //... i inne ...
} Foo, *PFoo; //typ Foo oraz wskaźnik PFoo na obiekt typu Foo

Foo ObjA;
PFoo PObjA = &ObjA;

Struktury można kopiować między sobą stosują zwykły operator przypisania

struct
{
  int a;
  int b;
} rcA = {1,2}, rcB = {3,4};

rcA = rcB //przepisanie rcB do rcA

Struktury w C

  Struktura jest obiektem składającym się ze zbioru nazwanych składowych o różnych typach. Specyfikator struktury ma postać:
  	
struct [<nazwa_typu_strukturalnego >] {
	[<typ> <nazwa_zmiennej [,nazwa_zmiennej, ...]>] ;
	} [<nazwa_zmiennej_strukturalnej>] ;
 Przykład struktury w języku C:
 
struct rodzina{
char imie[20];
char nazwisko[20];
int wiek;
}osoba;
 Aby dostać się do elementu w strukturze stosujemy notację:
[<nazwa_zmiennej_strukturalnej>].element=zmienna;

Na przykład:

osoba.wiek=20;

Możemy także zadeklarować tablicę struktur:

struct rodzina osoby[5];
Pola struktur możemy inicjować w miejscu ich deklaracji. Wartości na liście inicjacyjnej muszą być zgodne z liczbą, kolejnością i typami danych pól danej struktury:
struct rodzina{
char imie[20];
char nazwisko[20];
int wiek;
};
Ojciec={"Adam", "Kowalski",45},
Matka={"Ewa", "Kowalska",39};
 Zastanówmy się ile zajmują struktury deklarowane przez nas w pamięci.Pola struktury są umieszczane w pamięci zgodnie z kolejnością występowania w deklaracji. Każde pole struktury zajmuje osobny obszar pamięci. Łączny rozmiar struktury jest równy sumie rozmiarów jej składowych.Rozmiar struktury jest zawsze większy lub równy sumie rozmiarów jej składowych.
 
struct rodzina{
char imie[20];
char nazwisko[20];
int wiek;
}osoba;
 Rozmiar powyższej struktury będzie równy 20+20+4=44 bajtów.
 printf("rozmiar=%d",sizeof(struct rodzina));
Składowymi struktur może być oczywiście inna struktura. Aby odwołać się do pola struktury będącej składową innej struktury należy wykorzystać kropkę.
 
struct miejsce_zamieszkania{
char kraj[20];
char wojewodztwo[40];
char powiat[40];
char miasto[40];
char dzielnica[40];
char ulica[40];
};

struct rodzina{
char imie[20];
char nazwisko[20];
int wiek;
miejsce_zamieszkania adres;
}osoba;

strcpy(osoba.adres.kraj,"Polska");
 Zastanówmy czy możemy powoływać wskaźnik na strukturę ?? Oczywiście ,że tak. Podobnie jak na inne zmienne wskaźnik może wskazywać na strukturę:
 struct node{
  int key;
 struct *left,*right;
 } *korzen;
 
Aby dostać się do elementu struktury możemy to zrobić na dwa sposoby.Zapis korzen->key=10; jest (z definicji) równoważny (*korzen).key=10;, ale bardziej przejrzysty i powszechnie stosowany.

Struktury w C++

Struktura to zwyczajnie klasa, której elementy są domyślnie w sekcji Public. Słowo kluczowe Struct zostało pozostawione w C++ dla wstecznej zgodności z C. Przy definiowaniu egzemplarza struktury nie musimy już poprzedzać go słowem kluczowym Struct jeżeli nie był on zdefiniowany typem. Poniższy przykład pokazuje, że w praktyce nie ma żadnych różnic pomiędzy klasami, a strukturami:

#include <iostream>

using namespace std;

class Base
{
public:
  static int N;
  static void printN() {cout << N << endl;}
};

int Base::N = 0;

struct Test: private Base
{
  Test() {N++;}
  Test(const Test &Obj) {N++;}
  ~Test() {N--;}
};
 
int main()
{
  Test A, B;
  //A.N;   <= błąd
  {
   Test C;
   Base::printN();
  }
  Base::printN();
  getchar();
}

Jedyną różnicą między Struct i Class jest to, że gdy zadeklarujemy "czystą" strukturę (która nie ma elementów specyficznych dla klasy), to będziemy ją mogli zainicjować jak tablicę.

struct Foo
{
  int pole1;
  float pole2;
  char pole3[20];
};
 
int main()
{
  const Foo X = {1, 3.14, "Ala ma kota."};
}

Zobacz też:

8 komentarzy

Witam , mam takie pytanie od czego zależy zasięg struktur ?
Pozdrawiam

dominikoledzki

To był jedynie przykład , osoba inteligentna zrozumie o co w nim chodzi. Nie uważam ,że powyższe przykłady są nielogicznie ,od kwestii technicznej nic się nie zmienia czy struktura nazywa się rodzina czy osoba etc. Ważne natomiast jest to w jaki sposób używamy tej reprezentacji danych.

"Poza tym w "Symfonii C++" też jest napisane, że public to jedyna różnica! Także zmieniam artykuł z powrotem!"
Zapewniam, że nie jedyna.

Przykłady w C są nielogiczne, co utrudnia zrozumienie. Po pierwsze nie wiem czemu strukturę, która opisuje człowieka nazwano "rodzina", a po drugie strukturę, która opisuje adres (nie ważne czy to miejsce zamieszkania czy adres lokalu) nazwano "miejsce_zamieszkania", za to miejsce zamieszkania, które odnosi się do człowieka nazwano "adres"... Struktura powinna nazywać się "adres", bo opisuje adres, a jeśli zapisujemy miejsce zamieszkania osoby, to lepiej nazwać pole "miejsce_zamieszkania", które oczywiście jest typu "struct adres". Ponadto przypominam, że jeśli nie użyliśmy typedef przed definicją struktury, to (w C) przy deklarowaniu zmiennej typu złożonego musimy wcześniej określić rodzaj tego typu czyli np. "struct adres", "union abcd" itp.

Sory, nie uczyłem się nigdy C, zacząłem od C++. Mój błąd, chociaż Ty też mogłeś o tym od razu napisać.

W C++ tak, w C nie. Jeśli nie jesteś pewien, nie poprawiaj, jeśli było dobrze :/

Tee, kto Ci mówił, że w strukturze nie ma funkcji składowych? Specjalnie sobie przykładową struktórę napisałem, z funkcją, i wszystko OK, Kompilator się nie pluje. Poza tym w "Symfonii C++" też jest napisane, że public to jedyna różnica! Także zmieniam artykuł z powrotem!

Nie tylko tym. Struktura nie może posiadać funkcji składowych. Ponadto należy napisać także w jaki sposób deklarować i definiować struktury w C i C++.