Moduły » DateUtils

DecodeDate

DecodeDate
Moduł: SysUtils

procedure DecodeDate(Date: TDateTime; var Year, Month, Day: Word);

Procedura rozdziela składowe daty zapisane w parametrze Date na rok (Year), miesiąc (Month) oraz dzień (Day).

procedure TMyForm.MyButtonClick(Sender: TObject);
var
  wYear, wMonth, wDay : Word;
begin
  DecodeDate(Now, wYear, wMonth, wDay);
 
  Label1.Caption := 'Mamy ' + IntToStr(wMonth) + ' miesiąc roku ' + IntToStr(wYear) + ', dnia ' +
   IntToStr(wDay);
end;


Zobacz też: