SeekEoln

Adam Boduch
SeekEoln
Moduł: System
function SeekEoln [ (var F: Text) ]: Boolean;

Funkcja sprawdza czy kursor znajduje się na końcu aktualnej linii (w takim wypadku zwraca wartość True). Funkcja ignoruje białe znaki, tj. spacje oraz znaki końca linii. Parametem funkcji musi być zmienna wskazująca na typ Text lub TextFile; plik musi być uprzednio otwarty.

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
 F : TextFile;
 C : Char;
begin
 AssignFile(F, 'C:\foo.txt');
 try
  Reset(F);

  { odczytuj dopóki nie napotkasz na koniec pliku }
  while not Eof(F) do
  begin
   Writeln('Nowa linia...');

   { odczytuj dopóki nie napotkasz na koniec linii }
   while not SeekEoln(F) do
   begin
    { odczyt kolejnego znaku z linii }
    Read(F, C);
    Writeln(C);
   end;
   { przejście do następnej linii }
   Readln(F);
  end;

 finally
  CloseFile(F);
 end;
 Readln;
end.

W przykładowym listingu, program odczytuje kolejno znak po znaku i wyświetla go w oknie konsoli. Zagnieżdżona pętla kończy działanie wówczas gdy napotyka na znak końca wiersza - wówczas następuje przejście do kolejnej linii i następna iteracja pętli.

Zobacz też:

0 komentarzy