AdjustWindowRect

stabilob
// C/C++
BOOL AdjustWindowRect( LPRECT lpRect,
            DWORD dwStyle,
            BOOL bMenu
);
// Delphi
function AdjustWindowRect(var lpRect: TRect; dwStyle: DWORD; bMenu: BOOL): BOOL;

Funkcja AdjustWindowRect służy do obliczania wielkości okna, na podstawie stylu okna i rozmiaru obszaru klienta.
Można ją wykorzystać przy tworzeniu okna, gdzie należy podać całkowity rozmiar a nie tylko rozmiar klienta.

Aby korzystać z rozszerznych styli okna, należy użyć funkcji AdjustWindowRectEx.

Parametry
lpRect
Wskaźnik do struktury RECT, zawierającej rozmiar obszaru klienta.

dwStyle
Styl okna. Nie można użyć stylu WS_OVERLAPPED.

bMenu
Określa czy okno posiada menu.

Zwracana wartość
Jeśli funkcja się powiedzie, zwraca wartość różną od zera (True).
Jeśli funkcja się nie powiedzie, zwraca wartość 0 (False). Dodatkowe informacje o błędzie można pobrać za pomocą funkcji GetLastError.

Uwagi
Funkcja AjustWindwowRect nie dodaje dodatkowego miejsca gdy menu zajmuje więcej niż jedną linie.

Funkcja AjustWindwowRect nie bierze pod uwagę styli WS_VSCROLL i WS_HSCROLL. Aby obliczyć ich wielkość skorzystaj z funkcji GetSystemMetrics z parametrem SM_CXVSCROLL lub SM_CYHSCROLL.

Zobacz też

0 komentarzy