AdjustWindowRectEx

stabilob
// C/C++
BOOL AdjustWindowRectEx( LPRECT lpRect,
             DWORD dwStyle,
             BOOL bMenu,
             DWORD dwExStyle
);
// Delphi/Pascal
function AdjustWindowRectEx(var lpRect: TRect; dwStyle: DWORD; bMenu: BOOL; dwExStyle: DWORD): BOOL;

Funkcja AdjustWindowRectEx, podobnie jak funkcja AdjustWindowRect, służy do obliczania wielkości okna, na podstawie stylu okna i rozmiaru obszaru klienta, z tą różnicą iż ma dodatkwoy parametr (dxExStyle) pozwalający na obliczenie rozmiaru okna z rozszerzonymi stylami. Można ją wykorzystać przy tworzeniu okna funkcją CreateWindowEx.

Parametry
lpRect
Wskaźnik do struktury RECT, zawierającej rozmiar obszaru klienta.

dwStyle
Styl okna. Nie można użyć stylu WS OVERLAPPED.

bMenu
Określa czy okno posiada menu.

dwExStyle

Rozszerzony styl okna.

Zwracana wartość
Jeśli funkcja się powiedzie, zwraca wartość różną od zera (True).

{{Template:NULLGetLastError|0 (False)}}

Uwagi
Funkcja AjustWindwowRectEx nie dodaje dodatkowego miejsca gdy menu zajmuje więcej niż jedną linie.

Funkcja AjustWindwowRectEx nie bierze pod uwagę styli WS_VSCROLL i WS_HSCROLL. Aby obliczyć ich wielkość skorzystaj z funkcji GetSystemMetrics z parametrem SM_CXVSCROLL lub SM_CYHSCROLL.

Zobacz też

0 komentarzy