ShowWindow

ŁF
// C
BOOL ShowWindow(
  HWND hWnd,
  int nCmdShow
);
// Delphi
function ShowWindow(hWnd : HWND; nCmdShow : integer): boolean; stdcall;

Funkcja ShowWindow ustawia status okna.

Parametry:
hWnd
Uchwyt okna na którym ma być przeprowadzona operacja.

nCmdShow
Definiuje w jaki sposób okno ma być pokazywane. Parametr ten jest ignorowany przy pierwszym wywołaniu tej funkcji jeśli program, który uruchomił aplikację, ustawił dla niej strukturę STARTUPINFO. W przeciwnym wypadku w pierwszym wywołaniu funkcji ShowWindow wartość nCmdShow powinna zostać pobrana z parametru nCmdShow funkcji WinMain.
W dalszych wywołaniach wartość parametru nCmdShow może przyjąć jedną z następujących wartości:

 • SW_FORCEMINIMIZE: Windows 2000/XP: Minimalizuje okno, nawet jeśli wątek odpowiedzialny za obsługę kolejki komunikatów okna nie odpowiada. Ta flaga powinna być używana przy minimalizacji okien obsługiwanych przez inne wątki.
 • SW_HIDE: Ukrywa okno i aktywuje inne.
 • SW_MAXIMIZE: Maksymalizuje podane okno.
 • SW_MINIMIZE Minimalizuje podane okno i aktywuje inne (kolejne względem osi Z).
 • SW_RESTORE: Aktywuje i pokazuje okno. Jeśli okno jest zminimalizowane lub zmaksymailzowane, system przywraca jego oryginalne rozmiary i położenie.
 • SW_SHOW: Aktywuje i pokazuje okno w jego bieżącym rozmiarze i położeniu.
 • SW_SHOWDEFAULT: Ustawia tryb pokazywania okna na tryb podany w strukturze STARTUPINFO. Struktura ta zostaje podana funkcji CreateProcess przez program, który uruchomił bieżącą aplikację.
 • SW_SHOWMAXIMIZED: Aktywuje i maksymalizuje okno.
 • SW_SHOWMINIMIZED: Aktywuje i minimalizuje okno.
 • SW_SHOWMINNOACTIVE: Minimalizuje okno tak jak SW_SHOWMINIMIZED, jednak bez aktywowania okna.
 • SW_SHOWNA: Pokazuje okno w jego bieżącym rozmiarze i położeniu tak jak SW_SHOW, jednak bez aktywowania okna.
 • SW_SHOWNOACTIVATE: Pokazuje okno w jego oryginalnym rozmiarze i położeniu tak jak SW_SHOWNORMAL, jednak bez aktywacji okna.
 • SW_SHOWNORMAL: Aktywuje i pokazuje okno w jego oryginalnym rozmiarze i położeniu. Flaga ta powinna być ustawiona przy pierwszym pokazaniu okna.

Zwracana wartość
Jeśli okno przed wywołaniem funkcji było widoczne, zwracana jest niezerowa wartość (true), w przeciwnym wypadku zwrócone zostaje zero (false).

Zobacz też:

0 komentarzy