Zainspirowany postem kolegi nie radzącym sobie z pracą domową, w ramach prokrastynacji przed sesją, walnąłem sobie konsolowego arkanoida:

#define NDEBUG

#include <curses.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#include <signal.h>
#include <math.h>
#include <assert.h>

const short brick_color = 1;
const short other_color = 2;

#define board_y_size 21
#define board_x_size 78

typedef enum { EMPTY, BRICK, BALL } content;
typedef struct
{
 unsigned lv;
 unsigned balls_left;
 bool running;
 content board[board_y_size][board_x_size];
 int racket_pos;
 int delta_y, delta_x;
 unsigned score;
} game_data;

void init_new_level(game_data* gd)
{
 gd->lv++;
 if(gd->lv % 3 == 0)
  gd->balls_left++;
 gd->running = false;
 gd->racket_pos = 39;
 
 for(int y = 0; y < board_y_size; y++)
  for(int x = 0; x < board_x_size; x++)
   gd->board[y][x] = EMPTY;
 for(int y = 2; y < board_y_size - 4; y++)
  for(int x = 2; x < board_x_size - 2; x++)
   gd->board[y][x] = BRICK;
 gd->board[board_y_size-1][gd->racket_pos] = BALL;
}

void advance_ball(game_data* gd, int old_y, int old_x,
                 int new_y, int new_x)
{
 gd->board[old_y][old_x] = EMPTY;
 gd->board[new_y][new_x] = BALL;
}

void recover_from_miss(game_data* gd)
{
 gd->racket_pos = 39;
 
 int ball_y, ball_x;
 for(int y = 0; y < board_y_size; y++)
  for(int x = 0; x < board_x_size; x++)
   if(gd->board[y][x] == BALL)
   {
    ball_y = y;
    ball_x = x;
    goto ball_found;
   }

ball_found:
 advance_ball(gd, ball_y, ball_x, board_y_size-1, gd->racket_pos);
}

int start_level(game_data* gd, int input)
{
 gd->delta_y = -1;
 if(input == KEY_LEFT)
  gd->delta_x = -1;
 else
  gd->delta_x = 1;
 
 gd->running = true;
 
 return (int)round(1000.0/pow(1.25, gd->lv-1));
}

void y_bounce(game_data* gd)
{
 gd->delta_y *= -1;
}

void x_bounce(game_data* gd)
{
 gd->delta_x *= -1;
}

void flip(game_data* gd)
{
 y_bounce(gd);
 x_bounce(gd);
}

void crush_bricks(game_data* gd, int y, int x)
{
 if(y >= 0 && y < board_y_size && x >= 0 && x < board_x_size &&
   gd->board[y][x] == BRICK)
 {
  gd->board[y][x] = EMPTY;
  gd->score++;
 }
}

bool is_out_of_board(int y)
{
 return y >= board_y_size;
}

bool is_blocked(game_data* gd, int y, int x)
{
 if(y < 0 || x < 0 || x >= board_x_size)
  return true;
 
 return gd->board[y][x] == BRICK;
}

bool normal_move(game_data* gd, int old_y, int old_x)
{
 int new_y = old_y + gd->delta_y;
 int new_x = old_x + gd->delta_x;
 if(is_out_of_board(new_y))
 {
  gd->running = false;
  gd->balls_left--;
  return false;
 }
 
 else
 {
  int actual_new_x = new_x, actual_new_y = new_y;
  
  if(is_blocked(gd, old_y, new_x) && is_blocked(gd, new_y, old_x) ||
    is_blocked(gd, new_y, new_x) &&
     !is_blocked(gd, old_y, new_x) && !is_blocked(gd, new_y, old_x))
  {
   flip(gd);
   actual_new_x = old_x;
   actual_new_y = old_y;
  }
  
  else if(is_blocked(gd, old_y, new_x))
  {
   actual_new_x = old_x;
   x_bounce(gd);
  }
  else if(is_blocked(gd, new_y, old_x))
  {
   actual_new_y = old_y;
   y_bounce(gd);
  }
  
  advance_ball(gd, old_y, old_x, actual_new_y, actual_new_x);
  
  crush_bricks(gd, old_y, new_x);
  crush_bricks(gd, new_y, old_x);
  crush_bricks(gd, new_y, new_x);
 }
 
 return true;
}

bool collide_with_racket(game_data* gd, int old_y, int old_x)
{
 int new_y = old_y + gd->delta_y;
 int new_x = old_x + gd->delta_x;

 if(old_y != board_y_size-1 || new_y != board_y_size)
  return false;
 
 if(new_x == gd->racket_pos-1 || new_x == gd->racket_pos-2 && gd->delta_x < 0)
 {
  y_bounce(gd);
  new_x = gd->racket_pos+1;
  gd->delta_x = 1;
  new_y = old_y-1;
  advance_ball(gd, old_y, old_x, new_y, new_x);
  return true;
 }
 else if(new_x == gd->racket_pos+1 || new_x == gd->racket_pos + 2 && gd->delta_x > 0)
 {
  y_bounce(gd);
  new_x = gd->racket_pos-1;
  gd->delta_x = -1;
  new_y = old_y-1;
  advance_ball(gd, old_y, old_x, new_y, new_x);
  return true;
 }
 else if(new_x == gd->racket_pos)
 {
  y_bounce(gd);
  new_x += gd->delta_x;
  new_y = old_y-1;
  advance_ball(gd, old_y, old_x, new_y, new_x);
  return true;
 }
 
 return false;
}

bool no_bricks_left(game_data* gd)
{
 for(int y = 0; y < board_y_size; y++)
  for(int x = 0; x < board_x_size; x++)
   if(gd->board[y][x] == BRICK)
    return false;
 gd->running = false;
 return true;
}

bool process_turn(game_data* gd)
{
 int ball_y, ball_x;
 for(int y = 0; y < board_y_size; y++)
  for(int x = 0; x < board_x_size; x++)
   if(gd->board[y][x] == BALL)
   {
    ball_y = y;
    ball_x = x;
    goto ball_found;
   }

ball_found:
 
 if(!collide_with_racket(gd, ball_y, ball_x))
 {
  if(!normal_move(gd, ball_y, ball_x))
   return false;
  return no_bricks_left(gd);
 }
 return false;
}

void move_racket(game_data* gd, int racket_move)
{
 if(gd->racket_pos + racket_move >= 1 &&
   gd->racket_pos + racket_move < board_x_size-1)
 {
  gd->racket_pos+=racket_move;
 }
}

void print_game_data(game_data const* gd)
{
 for(int x = 0; x < 80; x++) 
 {
  mvaddch(0, x, ' ');
  mvaddch(23, x, ' ');
 }
 
 mvprintw(0, 3, "Lv: %u", gd->lv);
 mvprintw(0, 65, "Balls: %u", gd->balls_left);
 mvprintw(0, 52, "Score: %u", gd->score);
 if(!gd->running)
 {
  attron(A_BLINK);
  if(gd->balls_left)
   mvprintw(0, 16, "PRESS LEFT OR RIGHT TO START");
  else
   mvprintw(0, 25, "GAME OVER");
  attroff(A_BLINK);
 }         

 mvaddch(1, 0, ACS_ULCORNER);
 mvaddch(1, 79, ACS_URCORNER);
 for(int y = 2; y < 24; y++)
 {
  mvaddch(y, 0, ACS_VLINE);
  mvaddch(y, 79, ACS_VLINE);
 }
 for(int x = 1; x < 79; x++)
  mvaddch(1, x, ACS_HLINE);
 
 const int y_offset = 2;
 const int x_offset = 1;
 
 for(int y = 0; y < board_y_size; y++)
  for(int x = 0; x < board_x_size; x++)
  {
   chtype char_to_print;
   switch(gd->board[y][x])
   {
   case EMPTY:
    char_to_print = ' ';
    break;
   case BRICK:
    char_to_print = ACS_CKBOARD | COLOR_PAIR(brick_color);
    break;
   case BALL:
    char_to_print = 'O';
    break;
   }
   mvaddch(y+y_offset, x+x_offset, char_to_print);
  }
 
 const int racket_print_pos = gd->racket_pos+x_offset;
 mvaddch(23, racket_print_pos-1, ACS_HLINE);
 mvaddch(23, racket_print_pos, ACS_TTEE);
 mvaddch(23, racket_print_pos+1, ACS_HLINE);
 
 refresh();
}

void game_loop(game_data* gd)
{
 int sleep_time;
 bool advance_lv = true;

 while(true)
 { 
  if(!gd->running)
  {
   nodelay(stdscr, FALSE);
   if(gd->balls_left)
    if(advance_lv)
     init_new_level(gd);
    else
     recover_from_miss(gd);
   print_game_data(gd);
   int input;
   do input = getch();
   while(!(gd->balls_left && (input == KEY_LEFT || input == KEY_RIGHT)));
   sleep_time = start_level(gd, input);
   nodelay(stdscr, TRUE);
   process_turn(gd);
  }
  else
  {
   print_game_data(gd);
   napms(sleep_time);
   int racket_move = 0;
   int input;
   while((input = getch()) != ERR)
    if(input == KEY_LEFT)
     racket_move = -1;
    else if(input == KEY_RIGHT)
     racket_move = 1;
    else if(input == KEY_DOWN)
     racket_move = 0;
   move_racket(gd, racket_move);
   advance_lv = process_turn(gd);
  }
 }
}

void cleanup(int signal)
{
 endwin();
 exit(0);
}

int main()
{
 struct sigaction cleanup_action = { .sa_handler = cleanup, .sa_flags = 0 };
 sigfillset(&cleanup_action.sa_mask);
 sigaction(SIGINT, &cleanup_action, NULL);
 initscr();
 cbreak();
 keypad(stdscr, TRUE);
 noecho();
 nonl();
 curs_set(0);
 start_color();
 nodelay(stdscr, TRUE);
 
 init_pair(brick_color, COLOR_RED, COLOR_WHITE);
 init_pair(other_color, COLOR_BLACK, COLOR_WHITE);
 
 attrset(COLOR_PAIR(other_color));
 for(int y = 0; y < 24; y++) 
  for(int x = 0; x < 80; x++)
   mvaddch(y, x, ' ');
 refresh();

 game_data gd = {.lv = 0, .balls_left = 3, .score = 0};
 game_loop(&gd);
 
 return 0;
}

Komentarze?

(Tak wiem, nie mam obsługi błędów, ale obsługa błędów w C jest upierdliwa a te funkcje których używam raczej nie powinny wywalać błędów na rozsądnych platformach, a pisałem to dla rozrywki)