Kod programu na zaliczenie.

0

Oto kod źródłowy programu, którego historię opisałem tutaj: https://4programmers.net/Forum/Kariera/289618-problem_ze_zleceniem?page=1
Program był pisany na szybko, miałem bardzo mało czasu aby go zrobić. Dlatego też nie jest idealnie zrobiony, ale działa. Chciałbym abście ocenili ten program i napisali czy dałoby się go lepiej napisać. Oto treść zadania, pod które napisałem program:

Wiedza wymagana do realizacji zadań częściowo została zawarta w wytycznych umieszczonych na platformie, dlatego powinniście Państwo najpierw zapoznać się z nimi oraz ze źródłami literaturowymi. Następnie należy przeanalizować, zaprojektować i zaimplementować program rozwiązujący wymyślone przez siebie zadanie operujące na jednej strukturze, strumieniach plikowych, argumentach pobieranych z linii uruchomienia programu (nazwy plików) oraz przedstawiające opis pewnego fragmentu rzeczywistości. Wybrany fragment rzeczywistości i struktury nie mogą powtarzać się pomiędzy Państwem. W związku z tym na forum utworzony zostanie jeden wątek, w którym każdy musi poinformować pozostałych uczestników kursu o wybranym zagadnieniu. W przypadku powtórzonych prac wszystkie zostaną ocenione na 0 pkt.

Na zaliczenie modułu należy przesłać do oceny tylko plik źródłowy *.cpp, nazwany zgodnie z zasadami podanymi w opisie kursu. Wewnątrz pliku źródłowego w komentarzach należy opisać działanie każdej funkcji. Funkcja main() musi zawierać informacje dla użytkownika o sposobie korzystania z programu.

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <stdlib.h>//Potrzebne dla funckji zamieniających łańcuch znakowy na liczby.
#include <conio.h>//Potrzebne dla funckji getch()
using namespace std;
struct pracownik
{
  string imie;
  string nazwisko;
  int rok;
  string pesel;
  float pensja;
  int staz;
};
bool OdtworzBaze(vector<pracownik>&dane, fstream& plik, string nazwa);
bool PokazBaze(const vector<pracownik>&dane);
bool ZapisZmiany(const vector<pracownik>&dane, fstream& plik, string nazwa);
bool ZmodyfikujRekord(vector<pracownik>&dane);
bool UsunRekord(vector<pracownik>&dane);
bool DodajRekord(vector<pracownik>&dane);

int main(int argc, char** argv)
{
  if(argv[1]==NULL)//Sprawdzenie czy podano nazwe pliku.
  {
    cout<<"Nie podales nazwy pliku.\n";
    return 1;//Zwrócenie informacji o nieprawidłowym wykonaniu
  }
  char opcja=0;
  fstream plik;
  vector<pracownik>rekordy;//Przechowuje bazę, na której działają poszczególne funckje.
  string tmp=argv[1];
  OdtworzBaze(rekordy, plik, tmp.c_str());//Otworzenie pliku z bazą o nazwie podanej w linii poleceń.
  cout<<"Dostepne opcje:\n0-Zamkniecie programu.\n1-Pokazanie bazy.\n2-Zapisanie zmian.\n3-Zmodyfikowanie rekordu.\n4-Usuniecie rekordu.\n5-Dodanie rekordu.\n";
  do
  {
    cout<<"Wybierz opcje: ";
    opcja=getch();//Pobranie znaku identyfikującego opcję.
    cout<<"\n";
    switch(opcja)
    {
    case '0': return 0;
    case '1':
      PokazBaze(rekordy);
      break;
    case '2':
      ZapisZmiany(rekordy, plik, tmp);
      break;
    case '3':
      ZmodyfikujRekord(rekordy);
      break;
    case '4':
      UsunRekord(rekordy);
      break;
    case '5':
      DodajRekord(rekordy);
      break;
    default:
      cout<<"Nie ma takiej opcji w menu.\n";
    }

  }while(opcja!=0);//Działanie do momentu wybrania zera na klawiaturze.
  return 0;
}

bool OdtworzBaze(vector<pracownik>&dane, fstream& plik, string nazwa)
{
  dane.clear();
  string tmp;
  plik.open(nazwa.c_str(), ios::in|ios::out);//Otworzenie pliku z opcjami do zapisu i odczytu.
  if(!plik.is_open()) return 0;//Zakończenie pracy funckji, jeśli plik nie jest otwarty.
  for(int i=0;getline(plik, tmp);++i)//Wykonywanie dopóki program będzie mógł pobrać kolejene wiersze z pliku.
  {//Wczytywanie danych z pliku do dyncamicznej tablicy.
    switch(i%6)//Wybiera do jakiego pola wpisać zawartość pobranej linii.
    {
    case 0:
      dane.push_back(pracownik());
      dane[dane.size()-1].imie=tmp;
      break;
    case 1:
      dane[dane.size()-1].nazwisko=tmp;
      break;
    case 2:
      dane[dane.size()-1].rok=atoi(tmp.c_str());//atoi zmienia łańcuch znakowy na liczbę całkowitą.
      break;
    case 3:
      dane[dane.size()-1].pesel=tmp;
      break;
    case 4:
      dane[dane.size()-1].pensja=atof(tmp.c_str());//atof zmienia łańcuch znakowy na liczbę zmiennoprzecinkową.
      break;
    case 5:
      dane[dane.size()-1].staz=atoi(tmp.c_str());
      break;
    }
  }
  return 1;
}
bool PokazBaze(const vector<pracownik>&dane)
{
  for(size_t i=0;i<dane.size();++i)//Wyświetlenie zawartości wszystkich komórek dynamicznej tablicy, która przechowuje w pamięci ram bazę.
  {
    cout<<"Rekord nr. "<<i<<":\n";
    cout<<"Imie: "<<dane[i].imie<<"\n";
    cout<<"Nazwisko: "<<dane[i].nazwisko<<"\n";
    cout<<"Rok: "<<dane[i].rok<<"\n";
    cout<<"Pesel: "<<dane[i].pesel<<"\n";
    cout<<"Pensja: "<<dane[i].pensja<<"\n";
    cout<<"Staz: "<<dane[i].staz<<"\n\n";
  }
  return 1;
}
bool ZmodyfikujRekord(vector<pracownik>&dane)
{
  unsigned int rekord=0;
  char wiersz=0;
  string tmp;
  cout<<"Wybierz numer rekordu: ";
  cin>>rekord;
  if(rekord>=dane.size())//Sprawdzenie czy użyto poprawnego indexu tablicy.
  {
    cout<<"Nie ma takiego rekordu.\n";
    return 0;//Zwrócenie fałszu w przypadku złego indexu.
  }
  cout<<"Wybierz wiersz do modyfikacji(0-imie, 1-nazwisko, 2-rok, 3-pesel, 4-pensja, 5-staz: ";
  wiersz=getch();//Pobranie jednego znaku bez konieczności zatwierdzania enterem.
  cout<<"Wpisz zawartosc wiersza: ";
  cin>>tmp;
  switch(wiersz)//Wybranie pola jakie chce zmienić użytkownik.
  {
  case '0':
    dane[rekord].imie=tmp;
    break;
  case '1':
    dane[rekord].nazwisko=tmp;
    break;
  case '2':
    dane[rekord].rok=atoi(tmp.c_str());
    break;
  case '3':
    dane[rekord].pesel=tmp;
    break;
  case '4':
    dane[rekord].pensja=atof(tmp.c_str());
    break;
  case '5':
    dane[rekord].staz=atoi(tmp.c_str());
    break;
  }
  return 1;
}
bool ZapisZmiany(const vector<pracownik>&dane, fstream& plik, string nazwa)
{
  plik.close();
  plik.open(nazwa.c_str(), ios::in|ios::out|ios::trunc);//Zamknięcie i otwrcie pliku z dodatkową falgą ios::trunc w celu wyczyszczenia jego zawartpści.
  for(size_t i=0;i<dane.size();++i)//Pętla działa na wszystkich elementach tablicy.
  {
    plik<<dane[i].imie<<"\n";//Zapis zawartości komórek dynamicznej tablicy do pliku.
    plik<<dane[i].nazwisko<<"\n";
    plik<<dane[i].rok<<"\n";
    plik<<dane[i].pesel<<"\n";
    plik<<dane[i].pensja<<"\n";
    if(i==dane.size()-1) plik<<dane[i].staz;//Zapobiegnięcie zapisania pustej linii do pliku.
    else plik<<dane[i].staz<<"\n";
  }
  plik.close();
  cout<<"Zapisano.\n";
  return 1;
}
bool UsunRekord(vector<pracownik>&dane)
{
  unsigned int rekord=0;
  cout<<"Wpisz rekord do skasowania: ";
  cin>>rekord;
  if(rekord>=dane.size())//Sprawdzenie czy użyto poprawnego indeksu tablicy.
  {
    cout<<"Nie ma takiego rekordu\n";
    return 0;
  }
  dane.erase(dane.begin()+rekord);//Usunięcie danego elementu z tablicy.
  return 1;
}
bool DodajRekord(vector<pracownik>&dane)
{
  dane.push_back(pracownik());//Utowrzenie nowego elementu w tablicy.
  cout<<"Podaj imie: ";//Pobranie danych od użytkownika do nowego rekordu.
  cin>>dane[dane.size()-1].imie;
  cout<<"Podaj nazwisko: ";
  cin>>dane[dane.size()-1].nazwisko;
  cout<<"Podaj rok: ";
  cin>>dane[dane.size()-1].rok;
  cout<<"Podaj pesel: ";
  cin>>dane[dane.size()-1].pesel;
  cout<<"Podaj pensje: ";
  cin>>dane[dane.size()-1].pensja;
  cout<<"Podaj staz: ";
  cin>>dane[dane.size()-1].staz;
  return 1;
}

4
 1. Nie używaj polskich nazw funkcji i zmiennych.
 2. Zapisuj pracownika a nie listę pracowników.
 3. Używaj foreach a jak nie możesz użyć C++11 to używaj iteratorów.
 4. Po co tworzysz string tmp? Nie ma to najmniejszego sensu.
 5. Z funkcji zwracających bool zwracasz 1. Dodatkowo czemu te funkcje nie są typu void?
 6. Wywal te komentarze, bo one nie mają najmniejszego sensu. Jak już to dokumentuj funkcje, a nie poszczególne linijki.
 7. Absolutnie dodawaj nową, pustą linię na końcu pliku.

Pewnie byłoby tego więcej, ale to może później.

2
 1. nie sprawdzasz liczby argumentów (argc)

 2. za mało spacji przy przypisaniu wartości

 3. zwracasz int z funkcji która powinna zwrócić bool

return 0;//Zwrócenie fałszu w przypadku złego indexu.
...
return 1;
 1. używasz przesyłania obiektów przez wartość zamiast przez referencję (ponoć w nowszych kompilatorach to jest ok)

 2. zamiast komentarzy na końcu linii stosuj raczej komentarze przed linią (jeśli je musisz dawać)

 3. brakująca funkcja to: ZamknijBaze

0

@hauleth:

 1. W swoich projektach wszystko piszę po angielsku, ale w tym przypadku zrobiłem wyjątek, bo to był projekt na zaliczenie.
 2. Czyli co konkretnie zrobić? Wyczyścić linie, gdzie są dane określonego pracownika?
 3. Coś jest w tym złego, skoro 0 to false a wszystko inne to true?

@vpiotr:

 1. Masz na myśli, że zamiast
dane[dane.size()-1].nazwisko=tmp;

powinienem zapisać

dane[dane.size()-1].nazwisko = tmp;
 1. Przecież przekazuję obiekty przez referencję. Piszę bool UsunRekord(vector<pracownik>&dane); zamiast bool UsunRekord(vector<pracownik>dane);

Dzięki za rady w każdym razie ;)

0

Co do angielszczyzny, for-each i "C z klasami" to bym się tym nie przejmował tak bardzo w tym projekcie.
W projekcie komercyjnym to oczywiście jest słabe, ale jakby ktoś oddał taki projekt na moich zajęciach (gdybym jakieś prowadził) gdzie kod wygląda jak spod igły (albo z książki o OOP) to mógłbym nabrać podejrzeń że nie jest autorstwa biednego studenta który mi go dostarczył i nawet gdyby był autorem, miałby dodatkowe pytania.

BTW, mamy tu jednego takiego studenta na forum, który zna lepiej język (chyba Jave) niż wykładowca, ale to wyjątek :)

0

@vpiotr: Co masz na myśli mówiąc, że kod wygląda jak "spod igły (albo z książki o OOP)"?
A co do tego studenta, to niestety nie jest żaden wyjątek, gdyby spojrzeć na niektórych nauczycieli z mojego technikum.

0

Teraz to jest kod typu c z klasami. Tzn sam klas nie definiujesz a jedynie uzywasz. Czyli niby piszesz w C++ ale jednak w C.

Na zaliczenie z przedmiotow nie zwiazanych z OOP to moze byc akceptowalne.

Na rozmowe o prace na stanowisko "programista c++" - raczej nie.

0

@vpiotr: Myślałem nad tym, aby zrobić klasę, w której te funkcje są metodami. Jednak aby pasowało do treści zadania użyłem tylko struktury. Czy do dobrze czy źle to sam pewien nie jestem. I skąd by było u Ciebie podejrzenie, że kod nie należy do studenta? Bo użyłem klas i żadnych nie definiowałem?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1