Operacje na stosie

0

Możecie sprawdzić czy dobrze zrobiłem dodawanie/usuwanie/wyświetlanie na stosie oraz możecie mi pomóc z sortowaniem według pesala, bo średnio wiem jak się za to zabrać.

 
program Stack;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;
type
 lista = ^tlista;
 tlista = record
  imie: string[20];
  nazwisko: string[30];
  wiek: byte;
  PESEL: string;
  wsk: lista;
end;
var
 pocz: lista;
 menu: integer;

procedure dodaj(var pocz:lista);
var
 nowy: lista;
begin
 new(nowy);
 writeln('Podaj imie, nazwisko, wiek i pesel');
 write('Imie: '); readln(nowy^.imie);
 write('Nazwisko: '); readln(nowy^.nazwisko);
 write('Wiek: '); readln(nowy^.wiek);
 write('Pesel: '); readln(nowy^.PESEL);
 if (pocz=nil) then nowy^.wsk:=nil else nowy^.wsk:=pocz;
 pocz:=nowy;
end;
procedure usun (var pocz:lista);
var
  del:lista;
  begin
  new (del);
  del:=pocz;
  pocz:=pocz^.wsk;
  dispose(del);
  end;
procedure wyswietl(pocz:lista); // wyswietlanie bez var!
begin
 if (pocz=nil) then writeln('Stos jest pusty!');
 while(pocz<>nil) do begin
  writeln(pocz^.imie);
  writeln(pocz^.nazwisko);
  writeln(pocz^.wiek);
  writeln(pocz^.PESEL);
  writeln;
  pocz:=pocz^.wsk;
 end;
end;
procedure wyswietl2(pocz:lista);
var
 a,b: integer;
begin
 while(pocz<>nil) do begin
  a:=length(pocz^.imie);
  b:=length(pocz^.nazwisko);
  if (b > a) then begin
   writeln(pocz^.imie);
   writeln(pocz^.nazwisko);
   writeln(pocz^.wiek);
   writeln(pocz^.PESEL);
   writeln;
  end;
  pocz:=pocz^.wsk;
 end;
end;
procedure sortowanie(var pocz:lista);
varbegin
 pocz:=nil;
 repeat
  writeln('      MENU    ');
  writeln('-------------------------');
  writeln('1. Dodaj element');
  writeln('2. Usun element ze szczytu');
  writeln('3. Wyswietl stos');
  writeln('4. Wyswietl gdy nazwisko jest dluzsze niz imie');
  writeln('5. Wyswietl posortowane wg pesel');
  writeln('6. Zakoncz');
  readln(menu);
  writeln('-------------------------');
  case (menu) of
  1: dodaj(pocz);
  2: usun(pocz);
  3: wyswietl(pocz);
  4: wyswietl2(pocz);
  5: sortowanie(pocz);
 end;
 until(menu=6);
end.
0

Jak dla mnie to chyba niekoniecznie prawidłowo używasz new i dispose.... Czytając to - to wychodzi, że nie rozumiesz idei wskaźników.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1