Operacje na stosie w klasie

0

Witam :)
Mam do zrobienia zadanie w którym w klasie tworze dwa stosy i mam na nich robić operacje dodawania odejmowania mnożenia i dzielenia...
Powstał kod który wygląda mniej więcej tak:
plik stos.h:

int *backup;
class stack
{
public:
    void push(int a); // dodanie elementu do stosu
    int pop();  // usunięcie elementu ze stosu
    void clear(); // czyszczenie stosu
    int getStackSize(); //pokazuje rozmiar stosu
    stack();          // wywolanie stosu (kostruktor)
    stack(int size);     // wywolanie stosu (kostruktor z zadanym rozmiarem stosu)
    stack(stack& s);    // konstruktor kopiowania
    ~stack();            // destruktor
    stack& operator=(stack& s);     // operator kopiowania
    int update();      // funkcja powiększająca stos
    void show();      // wyświetlanie stosu
 
private:
    int size; // rozmiar stosu
    int top; // pozycja ostatniego elementu
    int* dane; // stos
};
 

i plik stos.cpp:

  #include <iostream>
  #include <windows.h>
  #include "stos.h"
   
  using namespace std;
   
  int main()
  {
    int liczba;
    int i,key,choise;
    stack stos, stos2; // deklaracja zmiennej danej klasy (poprzez tą zmienna odwołujemy sie do danej klasy)
    stack(); // rozpoczęcie stosu
    key=1;
    while(key!=0)
    {
       cout<<"Zmiany w widoku stosu sa realizowane z opoznieniem.";
       cout<<"Co chcesz zrobic?\n";
       cout<<"1-Push()\n";
       cout<<"2-Pop()\n";
       cout<<"3-Clear()\n";
       cout<<"4-Size\n";
       // wariany w menu które sa realizowane w switch ponizej
       cin>>choise;
       switch(choise)
       {
              case 1:
                int ilosc;
                cout<<"Podaj ilosc liczb ktore chcesz kolejno dodac do stosu: ";
                cin>>ilosc;
                for(i=0;i<ilosc;i++)
                {
                  liczba=rand()%10;
                  stos.push(liczba);
                }
                cout<<"Podaj ilosc liczb ktore chcesz kolejno dodac do stosu 2: ";
                cin>>ilosc;
                for(i=0;i<ilosc;i++)
                {
                  liczba=rand()%10;
                  stos2.push(liczba);
                }
                break;
            case 2:
              cout<<"Podaj z ktorego stosu chcesz usunac liczbe:(1 czy 2): ";
              cin>>liczba;
              if(liczba==1)
                     stos.pop();
              else
              stos2.pop();
              break;
            case 3:
              cout<<"Podaj ktory stos ma byc usuniety (1 czy 2): ";
              cin>>liczba;
              if(liczba==1)
                     stos.clear();
              else
              stos2.clear();
              break;
            case 4:
              stos.getStackSize();
              stos2.getStackSize();
              break;
       }
   
   
       stos.show();
       stos2.show();
       cout<<endl;
       cout<<"Kontynuowac? 1-tak 0-nie: ";
       cin>>key;
       system("cls");
       stos.show();
       stos2.show();
    }
    stos.show();
    stos.~stack();
    stos2.show();
    stos2.~stack();
    cout<<"\n\n";
    return 0;
  }
   
   
  //**********************************************************************
  void stack::push(int a)
  {
   
     this->dane[top]=a; // dodawanie liczby a do stosu
     this->top++;
     if(top==size)
     update();
     cout<<"Dodano liczbe "<<a<<" do stosu.\n";
  }
  //**********************************************************************
  int stack::pop()
  {
    if (top>0) // usuwanie ostatniej liczby ze stosu jesli jest taka mozliwosc
    {
          this->top--;
          cout<<"Usunieto ostatnia liczbe ze stosu.\n";
    }
    else
    {
          cout<<"Brak elementów do usuniecia.\n";
    }
    }
  //**********************************************************************
  void stack::clear()
  {
     this->top=0; // czyszczenie stosu
     cout<<"Stos wyczyszczono.";
  }
  //**********************************************************************
  void stack::show() // Fukcja wypisująca stos oraz podaje ile liczb jest w stosie
  {
    int j=top;
    int t=16;
    cout<<"Na stosie znajduje sie "<<top<<" liczb.";
    cout<<"Te liczby to:";
   
   for(int i=0;i<j;i++)
    {
      cout<<dane[i];
      t++;
    }
   
  }
  //**********************************************************************
  stack::stack()
  {
      this->top=0; // rozpoczęcie stosu i przypisanie zmiennej top wartosci zero
      int* dane = new int[4];
      this->size=4;
  }
  //**********************************************************************
  stack::~stack()
  {
          delete[] dane;
  }
  //**********************************************************************
  stack::stack(int Nsize)
  {
    this->top=0; // rozpoczęcie stosu i przypisanie zmiennej top wartosci zero
    dane = new int[Nsize];
    size = Nsize;
  }
  //**********************************************************************
  stack::stack(stack& s)
  {
    this-> dane = new int [s.size];
     
    for (int i=0;i<s.size; i++)
    this->dane[i] = s.dane[i];
     
    this->size = s.size;
    cout<<"Stos został sklonowany.\n";
  }
  //**********************************************************************
  stack& stack::operator=(stack& s)
  {
    delete[] dane;
    this->dane= new int[s.size];
    for (int i=0;i<s.size; i++)
    this->dane[i] = s.dane[i];
    this->size = s.size;
   }
  //**********************************************************************
  int stack::getStackSize()
  {
    cout<<"Stos ma rozmiar "<<size<<" wyrazów.";
  }
  //**********************************************************************
  int stack::update()
  {
    int i;
    backup= new int[size];
    for(i=0;i<size;i++)
    backup[i]=dane[i];
    delete[] dane;
    size+=4;
    this->dane= new int[size];
    for(i=0;i<size;i++)
      dane[i]=backup[i];
    delete[] backup;
    cout<<"Stos zostal powiekszony.";
  }
 

Wywala mi przy wpisywaniu liczb do drugiego stosu... a jeszcze nawet żadnych funkcji nie mam... co robię nie tak?!

0

Linia int* dane = new int[4]; w konstruktorze bezargumentowym tworzy nową zmienną lokalną o nazwie dane. Ta deklaracja przykrywa zmienną dane zadeklarowaną w klasie stack. Parę uwag: this-> jest w tym wypadku absolutnie niepotrzebny. Zmienna backup też jest zbędna, zrób update tylko z jednym kopiowaniem, nie z dwoma. Dodatkowo stack() nie rozpoczyna stosu, tylko tworzy (i od razu niszczy) tymczasową zmienną typu stack.

0

Dawaj this-> albo wszędzie, albo nigdzie, byle nie wymiennie bo to tylko pogarsza sprawę. Osobiście jest zwolennikiem jawnego pisania this wszędzie, wymaga napisania trochę więcej tekstu ale znacznie poprawia czytelność kodu.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1