Wątek przeniesiony 2015-10-12 19:22 z Delphi i Pascal przez furious programming.

Błąd podczas kompilacji programu w Lazarus

0

Próbuję skompilować ten kod

unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, ExtCtrls,
 LazHelpHTML, Buttons, Grids, MaskEdit, CheckLst, StdCtrls, Dos;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  Update_1: TBitBtn;
  Update_2: TBitBtn;
  Update_3: TBitBtn;
  Update_4: TBitBtn;
  Microsoft_Framework_3_5_1: TStaticText;
  Microsoft_Framework_4_5: TStaticText;
  Microsoft_Framework_4_6: TStaticText;
  Windows_Update: TStaticText;
  procedure Update_1Click(Sender: TObject);
  procedure ControlBar1Click(Sender: TObject);
  procedure MaskEdit1Change(Sender: TObject);
  procedure Update_2Click(Sender: TObject);
 private
  { private declarations }
 public
  { public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.lfm}

{ TForm1 }

procedure TForm1.ControlBar1Click(Sender: TObject);
begin

end;

procedure TForm1.Update_1Click(Sender: TObject);
begin
 exec('cmd','')
end;

procedure TForm1.Update_2Click(Sender: TObject);
begin
 exec('cmd','')
end;

procedure TForm1.Update_3Click(Sender: TObject);
begin
 exec('cmd','')
end;

procedure TForm1.MaskEdit1Change(Sender: TObject);
begin

end;

end.

Otrzymuję bład Compile

Project, Target: project1.exe: Exit code 1, Errors: 1
unit1.pas(58,18) Error: method identifier expected
3

Gdzie masz w zadeklarowane Update_3Click?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1