Wątek przeniesiony 2014-04-18 23:30 z Delphi i Pascal przez olesio.

Zdarzenie DrawItem w listboxie nie startuje

0

WItam, spotkal sie ktos z problemem takim ze nie dziala zdarzenie DrawItem listboxa?

mam win7 i d7.

napisalem sobie sobie procedure wyswietlajaca obrazek w itemie listboxa.

Problemem jest ze dodawanie wierszy, modyfikacja listboxa nie odpala zdarzenia drawitem.
Jednym slowem rysowany jest zwykly wiersz z tekstem.

przykladowy kod ponizej:

const
 N = 50;
 THUMB_WIDTH = 64;
 THUMB_HEIGHT = 64;
 THUMB_PADDING = 4;

var
 thumbs: array[0..N-1] of TBitmap;

procedure CreateThumbnails;
var
 i: Integer;
begin
 for i := 0 to N - 1 do
 begin
  thumbs[i] := TBitmap.Create;
  thumbs[i].SetSize(THUMB_WIDTH, THUMB_HEIGHT);
  thumbs[i].Canvas.Brush.Color := RGB(Random(255), Random(255), Random(255));
  thumbs[i].Canvas.FillRect(Rect(0, 0, THUMB_WIDTH, THUMB_HEIGHT));
 end;
end;

procedure TForm4.FormCreate(Sender: TObject);
var
 i: integer;
begin
 ListBox1.ItemHeight := 2*THUMB_PADDING + THUMB_HEIGHT;
 CreateThumbnails;

 with ListBox1.Items do
 begin
  BeginUpdate;
  for i := 0 to N - 1 do
   Add(Format('This is item %d.', [i]));
  EndUpdate;
 end;

end;

procedure TForm4.ListBox1DrawItem(Control: TWinControl; Index: Integer;
 Rect: TRect; State: TOwnerDrawState);
var
 dc: HDC;
 s: string;
 r: TRect;
begin
 dc := TListBox(Control).Canvas.Handle;
 s := TListBox(Control).Items[Index];
 FillRect(dc, Rect, GetStockObject(WHITE_BRUSH));
 BitBlt(dc,
  Rect.Left + THUMB_PADDING,
  Rect.Top + THUMB_PADDING,
  THUMB_WIDTH,
  THUMB_HEIGHT,
  thumbs[Index].Canvas.Handle,
  0,
  0,
  SRCCOPY);
 r := Rect;
 r.Left := Rect.Left + 2*THUMB_PADDING + THUMB_WIDTH;
 DrawText(dc,
  PChar(s),
  length(s),
  r,
  DT_SINGLELINE or DT_VCENTER or DT_LEFT or DT_END_ELLIPSIS);
end;
1

A dałeś Style:=lbOwnerDraw***; ?

0

diabel tkwi w szczegolach :) faktycznie nie dalem - dawno nie pisalem w delphi i zapomnialo mi sie :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0