Jak odczytać uID ikony tray innej aplikacji?

0

Jak w temacie, kiedyś był taki fajny programik Traysaver, ale już nie jest dostępny https://web.archive.org/web/20131108122942/http://www.mlin.net/other.shtml
Może znacie jakiś software albo jak to zrobić w kodzie delphi?

1

BYŁO! A wystarczyło poszukać. Ech, te lenistwo - link: http://4programmers.net/Forum/Newbie/211506-winapi_pobieranie_tekstu_z_ikony_w_trayu - jednak jak w wątku doszliśmy do tego razem z @kAzek - są problemy pod 64 bitowymi Windowsami z odczytaniem tekstu i takie tam. Może to do czego tam doszedł zwłaszcza @kAzek się Tobie do czegoś przyda.

5

Działający na 64 bitowym systemie kod pobierania ikony, podpowiedzi i nazwy aplikacji z Traya:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, PSApi, CommCtrl, ImgList, ComCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  btnLoadTrayIconsInfo: TButton;
  ListView1: TListView;
  ImageList1: TImageList;
  procedure btnLoadTrayIconsInfoClick(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

//zwraca sciezkę i nazwe proceu parametr to PID
function GetFilenameFromPid(PID: Cardinal): string;
type
 TQueryFullProcessImageName = function (hProcess: THandle; dwFlags: DWORD;
  lpExeName: PChar; nSize: PDWORD ): BOOL; stdcall;
var
 QueryFullProcessImageName: TQueryFullProcessImageName;
 hProcess: THandle;
 nLen: Cardinal;
 szPatch: array[0..MAX_PATH] of Char;
begin
 result:= '';
 hProcess:= OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION or PROCESS_VM_READ, False, PID);
 if (hProcess > 0) then
 begin
  nLen:= MAX_PATH;
  ZeroMemory(@szPatch, MAX_PATH);
  @QueryFullProcessImageName:= GetProcAddress(GetModuleHandle('kernel32'),
    'QueryFullProcessImageName' + {$IFDEF UNICODE} 'W' {$ELSE} 'A' {$ENDIF});
  if Assigned(QueryFullProcessImageName) then
  begin
   if QueryFullProcessImageName(hProcess, 0, szPatch, @nLen) then
    result:= string(szPatch);
  end
  else
  begin
   if GetModuleFileNameEx(hProcess, 0, szPatch, nLen) > 0 then
    result:= string(szPatch);
  end;
  CloseHandle(hProcess);
 end;
end;

//zwraca uchwyt toolbara traya
function FindTrayToolbarWindow: Cardinal;
const
 WND_CLASS_ARRAY: array [0..3] of
    {$IFDEF UNICODE} PWideChar {$ELSE} PAnsiChar {$ENDIF} =
   ('Shell_TrayWnd', 'TrayNotifyWnd', 'SysPager', 'ToolbarWindow32');
var
 i: Integer;
begin
 i:= Low(WND_CLASS_ARRAY);
 result:= FindWindow(WND_CLASS_ARRAY[i], nil);
 Inc(i);
 while ((result > 0) and (i <= High(WND_CLASS_ARRAY))) do
 begin
  result:= FindWindowEx(result, 0, WND_CLASS_ARRAY[i], nil);
  Inc(i);
 end;
end;

function IsWow64: Boolean;
type //tak to musi byc bo inaczej sie wyklada w nowych Delphi
 TIsWow64Process = function(hProcess : THANDLE; var Wow64Process: BOOL): BOOL; stdcall;
var
 IsWow64: BOOL;
 IsWow64Process: TIsWow64Process;
begin
 result:= False;
 @IsWow64Process := GetProcAddress(GetModuleHandle('kernel32'), 'IsWow64Process');
 if Assigned(IsWow64Process) then
 begin
  IsWow64Process(GetCurrentProcess, IsWow64);
  result:= IsWow64;
 end;
end;

procedure TForm1.btnLoadTrayIconsInfoClick(Sender: TObject);
type
 {$IFNDEF _TBBUTTON}
 _TBBUTTON = packed record
  iBitmap: Integer;
  idCommand: Integer;
  fsState: Byte;
  fsStyle: Byte;
  bReserved: array[1..2] of Byte;
  dwData: Longint;
  iString: Integer;
 end;
 {$ENDIF}

 {$IFNDEF _TBBUTTON64}
 _TBBUTTON64 = packed record
  iBitmap: Integer;
  idCommand: Integer;
  fsState: Byte;
  fsStyle: Byte;
  bReserved: array[1..6] of Byte;
  dwData: UINT64;
  iString: UINT64;
 end;
 {$ENDIF}

 _EXTRADATA = packed record
  hWnd: THandle;
  uID: UINT;
  uCallbackMessage: UINT;
  Reserved: array [1..2] of DWORD;
  hIcon: HICON;
 end;

 _WOW64_EXTRADATA = packed record
  hWnd: THandle;
  Reserved2: array [1..1] of DWORD;
  uID: UINT;
  uCallbackMessage: UINT;
  Reserved: array [1..2] of DWORD;
  hIcon: HICON;
 end;

const
 {$IFNDEF TB_GETBUTTON}
 TB_GETBUTTON = WM_USER + 23;
 {$ENDIF}
 {$IFNDEF TB_BUTTONCOUNT}
 TB_BUTTONCOUNT = WM_USER + 24;
 {$ENDIF}
var
 pTrayBtnData: Pointer;
 dwTrayBtnDataSzie: Cardinal;
 pButtonData: Pointer;

 hTray, hProcessExplorer: Cardinal;
 dwExplorerProcessID, dwTrayButtonCount: Cardinal;
 {nie wiem dokladnie od jakiej wersji musi byc NativeUInt zakladam w ciemno że od XE}
 {$IF CompilerVersion >= 22}
 dwBytesRead: NativeUInt;
 {$ELSE}
 dwBytesRead: Cardinal;
 {$IFEND}

 pExtraData: Pointer;
 ToolTip: array [0..1024] of WideChar;
 pIconInfo: _ICONINFO;
 i: Integer;

 dwInfoProcessID: Cardinal;
 sInfoProcessName: string;
 sInfoToolTip: string;
 sInfoID: string;
 hInfoIcon: Cardinal;

 li: TListItem;
 ico: TIcon;

 nDataOffset: Integer;
 nStrOffset: Integer;


 bIs64bit, bIsWow64, bSuccess: Boolean;
begin
 bIsWow64:= IsWow64;
 {$IFNDEF WIN64} //czy 64bit wersja aplikacji
 bIs64bit:= False;
 {$ELSE} //no bez jaj pod Mac OS to i tak nie pojdzie wiec nie ma co sie p...c
 bIs64bit:= True;
 {$ENDIF}

 if (bIs64bit or bIsWow64) then
  dwTrayBtnDataSzie:= SizeOf(_TBBUTTON64)
 else
  dwTrayBtnDataSzie:= SizeOf(_TBBUTTON);

 ImageList1.Clear;
 ListView1.Clear;

 //widoczne ikony
 hTray:= FindTrayToolbarWindow;

 //ukryte ikony w Windows 7 (i 8?) sa zupelnie gdzie indziej
 //trzeba znalezc inne okno i jego ToolBar dalej pobiera sie tak samo
 //hTray:= FindWindow('NotifyIconOverflowWindow', nil);
 //hTray:= FindWindowEx(hTray, 0, 'ToolbarWindow32', nil);

 if hTray = 0 then exit;
 if (GetWindowThreadProcessId(hTray, dwExplorerProcessID) = 0) then exit;
 hProcessExplorer:= OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, False, dwExplorerProcessID);
 if (hProcessExplorer = 0) then exit;
 pTrayBtnData:= VirtualAllocEx(hProcessExplorer, nil, dwTrayBtnDataSzie,
  MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE);
 if (Assigned(pTrayBtnData)) then
 begin
  pButtonData:= AllocMem(dwTrayBtnDataSzie);
  dwTrayButtonCount:= SendMessage(hTray, TB_BUTTONCOUNT, 0, 0);
  for i:= 0 to dwTrayButtonCount - 1 do
  begin
   SendMessage(hTray, TB_GETBUTTON, i, Longint(pTrayBtnData));
   if ReadProcessMemory(hProcessExplorer, pTrayBtnData, pButtonData,
      dwTrayBtnDataSzie, dwBytesRead) and (dwBytesRead = dwTrayBtnDataSzie) then
   begin
    if (bIs64bit or bIsWow64) then
    begin
     nDataOffset:= _TBBUTTON64(pButtonData^).dwData;
     nStrOffset:= _TBBUTTON64(pButtonData^).iString;
    end
    else
    begin
     nDataOffset:= _TBBUTTON(pButtonData^).dwData;
     nStrOffset:= _TBBUTTON(pButtonData^).iString;
    end;

    dwInfoProcessID:= 0;
    sInfoProcessName:= '';
    hInfoIcon:= 0;

    if (not bIsWow64) then
    begin
     pExtraData:= AllocMem(SizeOf(_EXTRADATA));
     bSuccess:= ReadProcessMemory(hProcessExplorer, Pointer(nDataOffset),
       pExtraData, SizeOf(_EXTRADATA), dwBytesRead) and
       (dwBytesRead = SizeOf(_EXTRADATA));
    end
    else
    begin
     pExtraData:= AllocMem(SizeOf(_WOW64_EXTRADATA));
     bSuccess:= ReadProcessMemory(hProcessExplorer, Pointer(nDataOffset),
       pExtraData, SizeOf(_WOW64_EXTRADATA), dwBytesRead) and
       (dwBytesRead = SizeOf(_WOW64_EXTRADATA));
    end;

    if bSuccess then
    begin
     GetWindowThreadProcessId(_EXTRADATA(pExtraData^).hWnd, dwInfoProcessID);
     sInfoProcessName:= GetFilenameFromPid(dwInfoProcessID);
     if not bIsWow64 then
      hInfoIcon:= _EXTRADATA(pExtraData^).hIcon
     else
      hInfoIcon:= _WOW64_EXTRADATA(pExtraData^).hIcon;
    end;
    FreeMem(pExtraData);

    sInfoToolTip:= '';
    if ReadProcessMemory(hProcessExplorer, Ptr(nStrOffset),
      @ToolTip, 1024, dwBytesRead) and (dwBytesRead = 1024) then
     sInfoToolTip:= WideCharToString(ToolTip);

    li:= ListView1.Items.Add;
    li.SubItems.Add(sInfoToolTip);
    li.SubItems.Add(sInfoProcessName);
    li.ImageIndex:= -1;
    if GetIconInfo(hInfoIcon, pIconInfo) then
    begin
     ico:= TIcon.Create;
     try
     ico.Handle:= hInfoIcon;
     li.ImageIndex:= ImageList1.AddIcon(ico);
     finally
     ico.Free;
     end;
    end;

   end;
  end;

  FreeMem(pButtonData);
  VirtualFreeEx(hProcessExplorer, pTrayBtnData, 0, MEM_RELEASE);
 end;
 CloseHandle(hProcessExplorer);
end;

end.

Kod jest przeróbką mojego wcześniejszego kodu z tematu do którego link podał @olesio i był testowany na Windows 7 x64 (kompilowany w Delphi 7 i XE5 Trial jako aplikacja x86 i x64). Starałem się go przerobić tak aby działał również na 32 bitowych systemach ale tego nie gwarantuję że gdzieś się nie pomyliłem, bo nie miałem jak przetestować (najwyżej kod z tamtego tematu działa na 100% na 32 bit więc w razie W można zobaczyć co jest źle).

PS: Sorry że trochę nie uporządkowany ale mi się ze względu na godzinę nie chciało.

0

Dzięki panowie, powyższy kod działa na win 7 x64, tylko żeby odczytywało uID program musi być skompilowany w 64bit. Pozdrawiam

2
Rumcajs napisał(a):

tylko żeby odczytywało uID program musi być skompilowany w 64bit.

A bo akurat na to uID nie zwracałem uwagi i błędnie zdefiniowałem _WOW64_EXTRADATA aby uID było poprawne zarówno w programie skompilowanym 32 i 64 bit trzeba zmienić:

_WOW64_EXTRADATA = packed record
  hWnd: THandle;
  Reserved2: array [1..1] of DWORD;
  uID: UINT;
  uCallbackMessage: UINT;
  Reserved: array [1..2] of DWORD;
  hIcon: HICON;
 end;

W poprzednim moim poście też poprawiłem.

0

Tak, teraz działa także po skompilowaniu w 32bit, jeszcze raz wielkie dzięki :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1