Monopol - wyciek pamięci?

0

Witam, mam taki oto kod i nie wiem czym spowodowane błędy są przy kompilacji. Podsunie ktoś pomysł, ew. sam naprawi i powie o co chodziło?

// monopolyMonopol.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <Windows.h>
#include <string.h>

enum Color{ red,yellow,blue,green,Specjal,Jail,GetCard,none};

class Card
{
  public:
    int money;
    char* opis;
  Card(int money,char* opis)
  {
    this->money = money;
    this->opis = opis;
  }
  Card()
  {
    this->money = -200;
    this->opis = "izba skarbowa jest nie ub³agana bulisz 100";
  }
};

  static Card cList[20];

class Gracz;class Pole
{
  public:
    Color color;
    char* opis;
    void PayDay(Gracz *gracz);
};

class EmptySpace:Pole
{
  public:
  void PayDay(Gracz *gracz)
  {
    printf("Nic nie robisz");
  }
};
class Gracz
{
public:
  int money;
  int pos;
  int jailDay;
  char name[10];
  bool play;

  Gracz()
  {
    this->money = 1000;
    this->pos = 0;
    this->jailDay=0;
    play=true;
  }
  void poruszGraczem(int cpola)
  {
    if(pos+cpola<39)
    {
      pos+=cpola;
    }
    else
    {
      pos=(pos+cpola)-40;
    }
  }

  


};

class BuyAble:public Pole
{
  public:
    int koszt;
    int domki;
    Gracz* wlasciciel;
    char* nazwa;
    
  BuyAble(char* nazwa,int koszt2,Color k)
  {
    this->nazwa = nazwa;
    this->koszt = koszt2;
    this->domki = 0;
    Pole::color = k;
  }  bool BuyPole(Gracz &gracz)
  {
    if(gracz.money>koszt&&wlasciciel==NULL)
    {
      wlasciciel=&gracz;
      wlasciciel->money-=koszt;
      return true;
    }
    return false;
  }
  
  void buyHouse(BuyAble* wsk)
  {
    if(color!= Color::Specjal)
    {
    bool czymzoebudowac=false;
    int pXout=0;
    for(int i=0;i<40;i++)
    {
      if(wsk[i].color==color)
      {
        pXout++;
      }
    }
    int thisKeeper=0;
    for(int i=0;i<40;i++)
    {
      if(wsk[i].color==color)
      {
        thisKeeper++;
      }
    }

    if(  wlasciciel->money>koszt*1.5 && thisKeeper == pXout)
      {
        domki++;
      }
    }
  }

   void PayDay(Gracz *gracz)
  {
      if(wlasciciel != gracz)
      {
        if(wlasciciel!=NULL)
        {
          gracz->money-=koszt+100*domki;
          wlasciciel->money+=this->koszt+100*domki;
          printf("W³¹œcicielem jest gracz %s\n",wlasciciel->name);
          printf("zap³aci³eœ myto w wysokosci %d\n",koszt+100*domki);
          system("pause");
        
        }
        else
        {
          printf("Chcesz kupiæ %s za %d 1-tak;0-nie",this->nazwa,this->koszt);
          int k;
          std::cin>>k;
          if(k==1)
          {
            gracz->money-=koszt;
            wlasciciel = gracz;
          }
        }
      }
      else
      {
        bool w=true;
        while(w)
        {
          printf("1.chcesz kupic domek\n");
          printf("2.nic nie chcesz robiæ\n");
          int opc;
          std::cin>>opc;
          if(opc==1)
          {
            buyHouse(this);
          }
          else
          {
            w=false;
          }
        }
      
    }
  }
};


class JailPole:Pole
{
  public:
  JailPole()
  {
    Pole::color = Color::Jail;
  }
  void PayDay(Gracz *gracz)
  {
    if(gracz->jailDay==0)
    gracz->jailDay=2;
    else
      gracz->jailDay--;
  }
};

class CardCarry:public Pole
{
  public:
  CardCarry()
  {
    Pole::color = Color::GetCard;
  }

   void PayDay(Gracz *gracz)
  {
    srand(time(NULL));
    int r = rand()%19;
    gracz->money+=cList[r].money;
    printf("%s",cList[r].opis);
    system("pause");
  }
};


class Game
{
  public:
    bool Work;
    void* pole[40];
  

  Game()
  {
    Work=true;
  }

  void initCards()
{
   cList[0] = Card(100,"Oplacajac zakupy w kasie wydano Ci wiecej reszty. Zyskujesz 100$.");
  cList[1] = Card(-150,"Tekst1");
  cList[2] = Card(50,"Tekst2");
  cList[3] = Card(-50,"Tekst3");
  cList[4] = Card(-100,"Tekst4");
  cList[5] = Card(100,"Tekst5");
  cList[6] = Card(75,"Tekst6");
  cList[7] = Card(-75,"Tekst7");
  cList[8] = Card(125,"Tekst8");
  cList[9] = Card(125,"Tekst9");
  cList[10] = Card(100,"Tekst10");
  cList[11] = Card(-150,"Tekst11");
  cList[12] = Card(-50,"Tekst12");
  cList[13] = Card(25,"Tekst13");
  cList[14] = Card(-50,"Tekst14");
  cList[15] = Card(100,"Tekst15");
  cList[16] = Card(50,"Tekst16");
  cList[17] = Card(-150,"Tekst17");
  cList[18] = Card(50,"Tekst18");
  cList[19] = Card(50,"Tekst19");

}

  void SetPlayerCount(int p)
  {
    playerCout=p;
    gracze = new Gracz[p];
    for(int i=0;i<p;i++)
    {
      printf("wprowadz nazwe gracza %d",i);
      std::cin>>gracze[i].name;
    }
    ec=0;
    initCards();
    this->SetMap();
    kolejka=0;
  }
  void Draw()
  {
    
    Update();
    
  }
  private:
    int playerCout;
    Gracz* gracze;
    int ec;
    int kolejka;
  void Update()
  {
    if(kolejka<playerCout)
    {
      printf("Gracz:%s\nPortfel:%d zl\n",gracze[kolejka].name,gracze[kolejka].money);
      if(gracze[kolejka].jailDay==0)
      {
        kostka = rand()%5;
        kostka+=1;
        gracze[kolejka].poruszGraczem(kostka);
        switch(((Pole*)pole[gracze[kolejka].pos])->color)
        {
        case Color::blue:
            {
              ((BuyAble*)pole[gracze[kolejka].pos])->PayDay(&gracze[kolejka]);
              break;
            }
            
        case Color::green:
            {
              ((BuyAble*)pole[gracze[kolejka].pos])->PayDay(&gracze[kolejka]);
              break;
            }
        case Color::red:
            {
              ((BuyAble*)pole[gracze[kolejka].pos])->PayDay(&gracze[kolejka]);
              break;
            }
        case Color::yellow:
            {
              ((BuyAble*)pole[gracze[kolejka].pos])->PayDay(&gracze[kolejka]);
              break;
            }
          case Color::GetCard:
            {
              ((CardCarry*)pole[gracze[kolejka].pos])->PayDay(&gracze[kolejka]);
              break;
            }
          case Color::Specjal:
            {
              ((BuyAble*)pole[gracze[kolejka].pos])->PayDay(&gracze[kolejka]);
              break;
            }
          case Color::Jail:
            {
              ((JailPole*)pole[gracze[kolejka].pos])->PayDay(&gracze[kolejka]);
              break;
            }
          case Color::none:
            {
              ((EmptySpace*)pole[gracze[kolejka].pos])->PayDay(&gracze[kolejka]);
              break;
            }
        }
      }else
      {
        printf("\nJestes w pierdlu\n");
        system("pause");
        gracze[kolejka].jailDay--;
      }
      kolejka++;
    }
    else
    {
      if(ec==playerCout-1)
      {
        Work = false;
        for(int i=0;i<playerCout;i++)
        {
          if(gracze[i].play==true)
            printf("Win :%s\n",gracze[i]);
          system("pause");
          break;
        }
        
      }
      for(int i=0;i<playerCout;i++)
      {
        if(gracze[i].money<0 && gracze[i].play==true)
        {
          ec++;
          printf("Gracz %s zostal wyeliminowany",gracze[i].name);
          gracze[i].play=false;
        }
      }
      kolejka=0;
    }
    Sleep(500);
    system("cls");
  }

  int kostka;
  
  void SetMap()
  {

  pole[1] = new BuyAble("Pole1",60,Color::red);
  pole[2] = new CardCarry();
  pole[3] = new BuyAble("Pole2",60,Color::red);
  pole[4] = new BuyAble("Pole po podatku",80,Color::red);
  pole[5] = new BuyAble("PoleSpecjal1",200,Color::Specjal);
  pole[6] = new BuyAble("Pole3",100,Color::red);
  pole[7] = new CardCarry();
  pole[8] = new BuyAble("Pole4",100,Color::red);
  pole[9] = new BuyAble("Pole5",120,Color::red);
  pole[10] = new JailPole();
  pole[11] = new BuyAble("Pole6",140,Color::yellow);
  pole[12] = new BuyAble("PoleSpecjal2",150,Color::Specjal);
  pole[13] = new BuyAble("Pole7",140,Color::yellow);
  pole[14] = new BuyAble("Pole8",160,Color::yellow);
  pole[15] = new BuyAble("PoleSpecjal3",200,Color::Specjal);
  pole[16] = new BuyAble("Pole9",180,Color::yellow);
  pole[17] = new CardCarry();
  pole[18] = new BuyAble("Pole10",180,Color::yellow);
  pole[19] = new BuyAble("Pole11",200,Color::yellow);
  pole[20] = new BuyAble("Pole20",180,Color::red);
  pole[21] = new BuyAble("Pole12",220,Color::blue);
  pole[22] = new CardCarry();
  pole[23] = new BuyAble("Pole13",220,Color::blue);
  pole[24] = new BuyAble("Pole14",240,Color::blue);
  pole[25] = new BuyAble("PoleSpecjal4",200,Color::Specjal);
  pole[26] = new BuyAble("Pole15",260,Color::blue);
  pole[27] = new BuyAble("Pole16",260,Color::blue);
  pole[28] = new BuyAble("PoleSpecjal5",150,Color::Specjal);
  pole[29] = new BuyAble("Pole17",280,Color::blue);
  pole[30] = new JailPole();
  pole[31] = new BuyAble("Pole18",300,Color::green);
  pole[32] = new BuyAble("Pole19",300,Color::green);
  pole[33] = new CardCarry();
  pole[34] = new BuyAble("Pole20",320,Color::green);
  pole[35] = new BuyAble("PoleSpecjal6",200,Color::Specjal);
  pole[36] = new CardCarry();
  pole[37] = new BuyAble("Pole21",350,Color::green);
  pole[38] = new BuyAble("Pole22",400,Color::green);
  pole[39] = new BuyAble("Pole23",400,Color::green);
  }


};


int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
  Game game;
  std::cout<<"Podaj liczbe graczy:";
  int l;
  std::cin>>l;
  game.SetPlayerCount(l);
  while(game.Work)
  {
    game.Draw();
  }
  return 0;
}

zmniejszenie wcięć w kodzie - fp

0

Jakie błędy przy kompilacji?

0

robisz new nie robisz delete stąd masz wyciek pamięci.

nie każdy ma visuala, więc wklej fragment który Ci się nie kompiluję z komunikatem błędu

0
cList[1] = Card(-150,"Tekst1");
cList[2] = Card(50,"Tekst2");
cList[3] = Card(-50,"Tekst3");
((BuyAble*)pole[gracze[kolejka].pos])->PayDay(&gracze[kolejka]);
...
((BuyAble*)pole[gracze[kolejka].pos])->PayDay(&gracze[kolejka]);
...
((BuyAble*)pole[gracze[kolejka].pos])->PayDay(&gracze[kolejka]);
  pole[37] = new BuyAble("Pole21",350,Color::green);
  pole[38] = new BuyAble("Pole22",400,Color::green);
  pole[39] = new BuyAble("Pole23",400,Color::green);

Za każdym razem, gdy piszesz więcej niż dwa razy taką samą lub bardzo podobną linijkę pod rząd, powinna ci się zapalać czerwona lampka z przerywanym sygnałem dzwiękowym, która gaśnie dopiero po poprawieniu kodu.

Inicjalizację tablic jeszcze można wybaczyć, ale zrób coś z tym switchem.

0

Mój błąd, napisałem, że jest przy kompilacji, ale tak na prawdę po wpisaniu liczby graczy oraz nadaniu im imion oraz kliknięciu dowolnego przycisku ( moment kiedy to gracz jest na jednym z pól cList - Card) klawiatury program wywala błąd:
Unhandled exception at 0x0ff214cf (msvcr100d.dll) in monopoly.exe: 0xC0000005: Access violation reading location 0x0000044c.

Dziękuje za rady, postaram się to poprawić.

0

błąd mówi o tym że piszesz po nie swojej pamięci. Innymi słowami mówiąc używasz nie zainicjalizowanego wskaźnika.

0
 
Game game;	
std::cout<<"Podaj liczbe graczy:";
int l;
std::cin>>l;
game.SetPlayerCount(l);

Nie tworzysz instancji klasy Game. Brakuje Ci new.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1