Wyciek pamięci?

0

Witam. Mój problem polega na tym, że nie wyświetla mi pola składowego klasy. Krokowo wykonując program i podglądając moje zmienne wartość ginie gdzieś przy wykonywaniu cout<<this->nazwa. Ogólnie program polega na wczytaniu z pliku wartości do obiektu klasy. To wychodzi ładnie. Lecz przy wyświetlaniu nie wyświetla jednej składowej. Dodam jeszcze, że kiedy nie ładuje obiektów z klasy tylko tworze je po uruchomieniu programu (przez odpowiednie funkcje) i potem wyświetlam liste wszystko jest ok. Niże zamieszczam moje pliki.

main

 
#include <iostream>
#include <string>
#include "Produkt.h"
#include "Lista.h"

using namespace std;

int main()
{
  char z;
  Produkt *nowy;
  Lista produkty;

  while(1)
  {
    nowy = new Produkt("",0,0,0);

    system("CLS");
    cout<<"n - Nowy Produkt"<<endl<<"u - Usun Produkta"<<endl<<"w - Wypisz liste Produktow"<<endl<<"s - Znajdz Produkt"<<endl
      <<"o - Wczytaj baze danych"<<endl<<"z - Zapisz do bazy danych"<<endl;
    cin>>z;
    system("CLS");
  
    switch(z)
    {
      case 'n': nowy->Wpisz();
        produkty.Dodaj(*nowy);
        break;
      case 'w': produkty.WypiszListe();
        system("PAUSE");
        break;
      case 'u': nowy->Wpisz();
        produkty.Usun(*nowy);
        break;
      case 's': {
        string nazwa;
        cout<<"Podaj nazwe: ";
        cin>>nazwa;      
        produkty.Szukaj(nazwa);
        system("PAUSE");
        break;
        }
      case 'o': produkty.OdczytajListe(produkty);
        break;
      case 'z': produkty.ZapiszDoPliku();
        system("PAUSE");
        break;
      case 'q': exit(0);
        break;
    }
    
  }
  system("PAUSE");
  return 0;
}

Lista.cpp

 
#include "Lista.h"

Lista::Lista(void)
{
  liczbaProduktow = 0;
  pierwszy=NULL;
  ostatni=NULL;
}
Lista::Lista(const Lista &wzor)
{
  
}
Lista::~Lista(void)
{
  
}
void Lista::Dodaj(const Produkt &p)
{
  Produkt *nowy = new Produkt(p);
  
  if(liczbaProduktow==0) 
  {
    pierwszy=ostatni=nowy;
    pierwszy->nastepny=NULL;
    liczbaProduktow++;
  }
  else
  {
    Produkt *iter = pierwszy;
    Produkt *poprzedni = pierwszy;
    liczbaProduktow++;

    while(iter!=false)
    {
      if(nowy->Porownaj(*iter)<=0)
      {
        nowy->nastepny = iter;
        if(pierwszy==iter)
          pierwszy=nowy;
        else poprzedni->nastepny=nowy;
        break;
      }
      if(iter->nastepny==false)
      {
        iter->nastepny=nowy;
        ostatni = nowy;
        ostatni->nastepny=NULL;
        break;
      }
      else 
      {
        poprzedni = iter;
        iter = iter->nastepny;
      }
    }
  }
}
void Lista::Usun(const Produkt &wzorzec)
{
  if(pierwszy) 
  {
    Produkt *nastepny;
    Produkt *poprzedni=NULL;
    Produkt *iter=pierwszy;
    while(iter!=false)
    {
      if(wzorzec==*iter)
      {  
        if(wzorzec==*pierwszy)
        {
          pierwszy = iter->nastepny;
          delete iter;          
          if(liczbaProduktow==0) delete ostatni;                    
        }
        else
        {  
          poprzedni->nastepny=iter->nastepny;          
          if(wzorzec.Porownaj(*ostatni)==0) ostatni=poprzedni;
          delete iter;
        }  
        liczbaProduktow--;
        break;
      }
      else if(wzorzec.Porownaj(*iter)>0) 
      {
        if(iter->nastepny==false) 
        {
          cout<<"Nie znaleziono Produkta o podanych danych"<<endl;
          break;
        }
        else 
        {
          poprzedni = iter;
          iter = iter->nastepny;
        }
      }
      else if(wzorzec.Porownaj(*iter)<0)
      {
        cout<<"Nie znaleziono Produkta o podanych danych"<<endl;
        break;
      }
    }
  }
}
void Lista::WypiszListe() const 
{
  if(liczbaProduktow!=0)
  {
    Produkt *iter = pierwszy;
    while(iter!=NULL)
    {
      iter->Nazwa();
      iter->Wypisz();
      //cout<<iter;
      iter=iter->nastepny;
    }
  }
  else cout<<"Lista produktow jest pusta!"<<endl;
}
const Produkt *Lista::Szukaj(const string nazwa) const
{
  Produkt *iter = pierwszy;
  while(iter!=NULL)
  {
    if((iter->Nazwa()==nazwa)) return iter;
    iter = iter->nastepny;
  }
  return NULL;
}
void Lista::ZapiszDoPliku()
{
  if(liczbaProduktow!=0)
  {
    fstream plik;
    Produkt *iter = pierwszy;
    
    plik.open("bazaProduktow.txt", ios::out);
    if(plik.good())
    {
      while(iter!=NULL)
      {
        if(iter->nastepny==NULL) plik<<iter->Kod()<<endl<<iter->Nazwa()<<endl<<iter->Cena()<<endl<<iter->Ilosc();
        else plik<<iter->Kod()<<endl<<iter->Nazwa()<<endl<<iter->Cena()<<endl<<iter->Ilosc()<<endl;
        iter=iter->nastepny;
      }    
    }
    else cout<<"Nie mozna otworzyc bazy danych"<<endl;
    
    plik.close();
  }
  else cout<<"Lista Produktow jest pusta"<<endl;
}
void Lista::OdczytajListe(Lista &produkty)
{
  Produkt *nowy;
  fstream plik;
  int i;
  
  plik.open("bazaProduktow.txt", ios::in | ios::binary);
  if(plik.good())
  {
    while(!plik.eof())
    {  
      nowy = new Produkt("",0,0,0);
      string nazwa,kod,cena,ilosc;
      getline(plik,kod);    
      getline(plik,nazwa);      
      getline(plik,cena);      
      getline(plik,ilosc);

      int kodPo = atof(kod.c_str());
      float cenaPo = atof(cena.c_str());
      float iloscPo = atof(ilosc.c_str());

      nowy->Nazwa(nazwa);
      nowy->Kod(kodPo);
      nowy->Cena(cenaPo);
      nowy->Ilosc(iloscPo);
      produkty.Dodaj(*nowy);
    }
  }
  else cout<<"Nie mozna otworzyc bazy produktow."<<endl;
}

Lista.h

 #ifndef LISTA_H
#define LISTA_H
#include <iostream>
#include <fstream>
#include "Produkt.h"

using namespace std;

class Lista
{
private: 
  Produkt* pierwszy;
  Produkt* ostatni;
  int liczbaProduktow;
public:
  Lista(void);
  Lista::Lista(const Lista &wzor);
  ~Lista(void);

  void Dodaj(const Produkt &p);
  void Usun(const Produkt &wzorzec);
  void WypiszListe() const;
  const Produkt *Szukaj(const string nazwa) const;
  void ZapiszDoPliku();
  void OdczytajListe(Lista &produkty);
};
#endif

Produkt.cpp

 
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include "Produkt.h"

using namespace std;

Produkt::Produkt(void){}
Produkt::Produkt(const string nazwa, const int kod, const float cena,const float ilosc)
{
  this->nazwa = nazwa;
  this->kod = kod;
  this->cena = cena;
  this->ilosc = ilosc;
  this->nastepny = NULL;
}
Produkt::Produkt(const Produkt &wzor)
{
  this->nazwa = wzor.nazwa;
  this->kod = wzor.kod;
  this->cena = wzor.cena;
  this->ilosc = wzor.ilosc;
  nastepny = wzor.nastepny;
}
Produkt::~Produkt(void)
{

}
const string Produkt::Nazwa() const
{
  return this->nazwa;
}
const int Produkt::Kod() const
{
  return this->kod;
}
const float Produkt::Cena() const
{
  return this->cena;
}
const float Produkt::Ilosc() const
{
  return this->ilosc;
}
void Produkt::Nazwa(string nazwa)
{
  this->nazwa=nazwa;
}
void Produkt::Kod(int kod)
{
  this->kod=kod;
}
void Produkt::Cena(float cena)
{
  this->cena=cena;
}
void Produkt::Ilosc(float ilosc)
{
  this->ilosc=ilosc;
}
void Produkt::Wpisz()
{
  cout<<"Podaj nazwe: ";
  cin>>this->nazwa;
  cout<<"Podaj kod: ";
  cin>>this->kod;
  cout<<"Podaj cene: ";
  cin>>this->cena;
  cout<<"Podaj ilosc: ";
  cin>>this->ilosc;
}
void Produkt::Wypisz()
{
  cout<<this->nazwa<<" "<<this->kod<<" "<<this->cena<<" "<<this->ilosc<<endl;  
}
int Produkt::Porownaj(const Produkt& wzorzec) const
{
  return Nazwa().compare(wzorzec.Nazwa());
}
Produkt &Produkt::operator=(const Produkt &wzor)
{
  this->nazwa = wzor.nazwa;
  this->kod = wzor.kod;
  this->cena = wzor.cena;
  this->ilosc = wzor.ilosc;
  nastepny = wzor.nastepny;

  return *this;    
}
bool Produkt::operator==(const Produkt &wzor) const
{
  if((this->nazwa==wzor.nazwa)&&(this->kod==wzor.kod)&&(this->cena==wzor.cena)) return true;
  else return false;
}
ostream &operator<<(ostream &wy,const Produkt &p)
{
  return wy<<p.nazwa<<" "<<p.kod<<" "<<p.cena<<" "<<p.ilosc;
}

Produkt.h

 
#ifndef PRODUKT_H
#define PRODUKT_H

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

class Produkt
{
private:
  string nazwa;
  int kod;
  float cena;
  float ilosc;
public:
  Produkt* nastepny;

  Produkt(void);
  Produkt(const string nazwa = "", const int kod=0, const float cena=0,const float ilosc=0);
  Produkt(const Produkt &wzor);
  ~Produkt(void);
  
  const string Nazwa() const;
  const int Kod() const;
  const float Cena() const;
  const float Ilosc() const;
  void Nazwa(string nazwa);
  void Kod(int kod);
  void Cena(float cena);
  void Ilosc(float ilosc);
  void Wypisz();
  void Wpisz();
  int Porownaj(const Produkt& wzorzec) const;
  Produkt &operator=(const Produkt &wzor);
  bool operator==(const Produkt &wzor) const;
  friend ostream &operator<<(ostream &wy,const Produkt &p);
};
#endif

bazaProduktow.txt

123454
Arbuz
12.5
9
987654
Jogurt
1.45
90
123456
Monte
3.4
30
123098
czekolada
3.19
90 

Czyli kiedy odczytuje wartości z pliku i tworzę listę produktów, a następnie wykonuje funkcję wypiszListe() to nie wyświetla nazwy. Jednak jesli załaduje listę z pliku i dodam jeszcze jakiś produkt, a następnie wywołam znowu funkcję wypiszListeZatrudnionych() to widoczna jest nazwa tylko tego jednego obiektu nowo dodanego. Proszę o pomoc. Mam to na jutro. Z góry dzięki za starania.

0

tak właśnie.

0

Ale wyświetla Ci potym jak załadujesz listę z pliku?

0

Z ważniejszych rzeczy które poprawiłem to:

 1. Zaincludowanie 'atof'
 2. Zmiana
Lista::Lista(const Lista &wzor);

na

Lista(const Lista &wzor);

w Lista.
3. Jest też info o niezaincludowanym exit.

0

jak wygląda includowanie atof i exit.? Jakbyś mógł to powiedz czy po tym jak ładujesz liste z pliku i wywołujesz wypiszListe() to czy wyświetla się nazwa produktu?

0

atof i exit jest w cstdlib więc tak:

#include <cstdlib>

Wyświetla 4 wartości w tym nazwa.

0

http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/atof/

wystarczy wpisac w google atof c++ i masz wszystkie informacje

0

Dzięki za pomoc... jednak u mnie nadal nie wyświetla tej nazwy. Mam Visual Studio 2010.

0

bez tego szybko po prostu nie zatrzymuje się... i nie można przeczytać tego co konieczne.

1

Mój kolega znalazł błąd :) "w nazwie miałeś znak powrotu karetki który powodował że kursor w konsoli przeskakiwałna początek linii". rozwiązanie: nazwa.erase(nazwa.length()-1); zaraz za float iloscPo = atof(ilosc.c_str()); w odczytajListe()

0
"Nie znaleziono Produkta o podanych danych"
- to wszystko w tym temacie.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1