Jak opisac osie układu współrzędnych?

0

Moja pytanie dotyczy jak opisac osie takiego programu. Osie układu wpspółrzędnych?

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, Spin, StdCtrls, ExtCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Panel: TPanel;
  edXmin: TEdit;
  edXmax: TEdit;
  lbXmin: TLabel;
  lbXmax: TLabel;
  edMX: TSpinEdit;
  edMY: TSpinEdit;
  lbMX: TLabel;
  lbMY: TLabel;
  rb1: TRadioButton;
  rb2: TRadioButton;
  rb3: TRadioButton;
  rb4: TRadioButton;
  procedure edXminExit(Sender: TObject);
  procedure edXmaxExit(Sender: TObject);
  procedure FormResize(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormPaint(Sender: TObject);
  procedure rb1Click(Sender: TObject);
  procedure rb2Click(Sender: TObject);
  procedure rb3Click(Sender: TObject);
  procedure rb4Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  Xmin, Xmax, Ymin, Ymax: Double;
  XEmin, XEmax, YEmin, YEmax: Integer;
  function XE(X: Double): Integer;

  function YE(Y: Double): Integer;
  function f(X: Double): Double;
  procedure ZnajdzMinMaxY;
  function f1(X: Double): Double;
  function f2(X: Double): Double;
  function f3(X: Double): Double;

  { Public declarations }

 end;
var
 Form1: TForm1;

implementation

function TForm1.XE(X: Double): Integer;
begin
 Result := Round((X - Xmin) * (XEmax - XEmin) / (Xmax - Xmin) + Xemin);
end;

function TForm1.YE(Y: Double): Integer;
begin
 Result := Round((Y - Ymin) * (YEmin - YEmax) / (Ymax - Ymin) + YEmax);
end;

function TForm1.f(X: Double): Double;
begin
 if rb1.Checked then
  f := f1(x);
 if rb2.Checked then
  f := f2(x);
 if rb4.Checked then
  f := f3(x);
end;

function TForm1.f1(x: double): double;
begin
 Result := sin(abs(cos(2 * x) + cos(x * x)))
end;

function TForm1.f2(x: double): double;
begin
 Result := sqr(sin(3 * x) - cos(3 * x)) + sin(5 * x)
end;

function TForm1.f3(x: double): double;
begin
 Result := sqr(2 * (sin(2 * x))) * (2 * (cos(2 * x)))
end;

procedure TForm1.ZnajdzMinMaxY;
var
 Krok, X: Double;
begin
 Ymin := F(XMin); {przyjmujemy na początek, że pierwsza wartość jest najmniejsza}
 Ymax := Ymin; {i największa}
 Krok := (Xmax - Xmin) / (XEMax - XEMin); {ustalamy krok poszukiwania wartości funkcji}
 X := Xmin; {rozpoczynamy od pierwszego punktu rysowanego wykresu}
 repeat
  X := X + Krok; {przechodzimy do kolejnego punktu}
  if F(X) > Ymax then
   Ymax := F(x); {porównujemy wartość funkcji z wartością dotąd największą i ewentualnie zapamiętujemy ją jako nowe maksimum}
  if F(X) < Ymin then
   Ymin := F(x); {jw. tylko wartość najmniejsza i minimum}
 until X >= Xmax; {powtarzamy do momentu osiągnięcia punktu końcowego wykresu}
end;

{$R *.dfm}

procedure TForm1.edXminExit(Sender: TObject);
begin
 Xmin := StrToFloat(edXmin.Text);
 ZnajdzMinMaxY;
 Refresh; {odświeżenie rysunku}
end;

procedure TForm1.edXmaxExit(Sender: TObject);
begin
 Xmax := StrToFloat(edXmax.Text);
 ZnajdzMinMaxY;
 Refresh;
end;

procedure TForm1.FormResize(Sender: TObject);
begin
 {wraz ze zmianą rozmiaru formy zmienia się wielkość obszaru rysowania}
 XEMin := edMX.Value;
 XEMax := ClientWidth - edMX.Value;
 Yemax := ClientHeight - edMY.Value;
 Yemin := Panel.Height + edMY.Value;
 ZnajdzMinMaxY;
 Refresh;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 Xmin := 0;
 Xmax := 1;
 FormResize(Sender);
 ZnajdzMinMaxY;
end;

procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
var
 X, Krok: Double;
begin
 with Canvas do
 begin
  Pen.Width := 1;
  Brush.Color := clsilver;
  Rectangle(XEmin, YeMin, XeMax, YeMax); {narysowanie prostokąta w którym będzie rysowany wykres}
  X := Xmin; {określenie wartości startowej}
  Krok := (Xmax - Xmin) / (XEMax - XEMin); {krok rysowania}

  {rysowanie wykresu od punktu startowego do Xmax}
  repeat
   MoveTo(Xe(X), Ye(f(X)));
   X := X + Krok;
   LineTo(Xe(X), Ye(f(X)));
  until X >= Xmax;

  {rysowanie osi X}
  Pen.Width := 2;
  if Xmin > 0 then
  begin
   MoveTo(XEMin, YEMin);
   LineTo(XEMin, YEMax);
  end
  else if Xmax < 0 then
  begin
   MoveTo(XEMax, YEMin);
   LineTo(XEMax, YEMax);
  end
  else
  begin
   MoveTo(XE(0), YEMin);
   LineTo(XE(0), YEMax);
  end;

  {rysowanie osi Y}
  if Ymin > 0 then
  begin
   MoveTo(XEMin, YEMax);
   LineTo(XEMax, YEMax);
  end
  else if Ymax < 0 then
  begin
   MoveTo(XEMin, YEMin);
   LineTo(XEMax, YEMin);
  end
  else
  begin
   MoveTo(XEmin, YE(0));
   LineTo(XEMax, YE(0));
  end
 end;
end;

procedure TForm1.rb1Click(Sender: TObject);
begin
 refresh;
 FormResize(Sender);
end;

procedure TForm1.rb2Click(Sender: TObject);
begin
 refresh;
 FormResize(Sender);
end;

procedure TForm1.rb3Click(Sender: TObject);
begin
 refresh;
 FormResize(Sender);
end;

procedure TForm1.rb4Click(Sender: TObject);
begin
 refresh;
 FormResize(Sender);
end;

end.
0

Dzięki...;) ale juz sam doszedłem jak to zrobic. A chodziło mi o to jak zrobic żeby osie miały nazwy, czyli X i Y i zeby była pokazana skala czyli na przecięciu się osi 0 i 1 i tyle.

Ale dzięki za zainteresowanie
Pozdrawiam. ;;)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0