Deplhi odtwarzacz MP3

0

Witam,
usiłuję zrobić "program" odtwarzający pliki MP3.
Póki co kod wygląda tak:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, MPlayer, Menus, MMSystem;

type
 TForm1 = class(TForm)
  MediaPlayer1: TMediaPlayer;
  OpenDialog1: TOpenDialog;
  Button1: TButton;
  MainMenu1: TMainMenu;
  Plik1: TMenuItem;
  Zakocz1: TMenuItem;
  Info1: TMenuItem;
  OAutorze1: TMenuItem;
  ScrollBar1: TScrollBar;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Zakocz1Click(Sender: TObject);
  procedure OAutorze1Click(Sender: TObject);
  procedure ScrollBar1Change(Sender: TObject);

 private

 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure SetWavVolume(Lewy,Prawy:Byte); 
begin
waveOutSetVolume(WAVE_MAPPER, Integer((Lewy shl 24) or (Prawy shl 8 )));
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
if (Opendialog1.Execute) then
begin
MediaPlayer1.FileName :=OpenDialog1.FileName;
MediaPlayer1.Open;
end;
end;

procedure TForm1.Zakocz1Click(Sender: TObject);
begin
 close;
end;

procedure TForm1.OAutorze1Click(Sender: TObject);
begin
Application.MessageBox ('xxx', 'O Autorze', MB_OK + MB_ICONinformation)
end;

procedure TForm1.ScrollBar1Change(Sender: TObject);
begin

 SetWavVolume(ScrollBar1.Position,ScrollBar1.Position);

end;
end.

chciałbym dołożyć tam playlistę, jednak nie potrafię tego zrobić. Ktoś pomoże?

0

A z czym konkretnie masz problem? Bo jak już to prosty odtwarzacz MP3 bardziej polecał bym zrobić
w oparciu o biblotekę bass. Natomiast co do PlayListy to wystarczy ListBox. Można do niego dodawać
rownież obiekty i ja bym proponował zrobić playliste na wzór Winampowej. Czyli przy użyciu dllki od
ID3 taga wczytać sam tytuł i wykonawcę, a nazwę pliku trzymać jako tworzoną klasę TObject. Lecz
jeżeli Cie to przerasta to zrob póki co proste dodawanie ścieżek oraz nazw plików do ListBoxa, czyli
same metody Items: Add, Delete. Przechodzenie do nastepnego lub poprzedniego utworu zrobisz z
użyciem własności ListBox. Więcej informacji znajdziesz w google, zaś temat przenoszę do Newbie.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0