spring security

0

witam,
konfiguruję spring security. Próbuję połączyć się z apki w angularze i dostaję
screenshot-20180220135242.png

oto kod angularowy

constructor(private http: HttpClient) { }
 public login(email, password) {
  const aUsername = "client";
  const aPassword = "clientpassword";
  const headers: HttpHeaders = new HttpHeaders();
  headers.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
  headers.append("Authorization", "Basic" + btoa(aUsername + ':' + aPassword));
  const params = { grant_type: "password", username: email, password: password };
  console.log(address + "/oauth/token", params, {headers: headers});
  return this.http.post(address + "/oauth/token", params, {headers: headers});
}

i konfiguracja springowa

@Configuration
@EnableAuthorizationServer
public class Oauth2AuthServerConfig extends AuthorizationServerConfigurerAdapter{

  private AuthenticationManager authenticationManager;
  private DataSource dataSource;

  @Autowired
  public Oauth2AuthServerConfig(AuthenticationManager authenticationManager,
                 @Qualifier("dataSource") DataSource dataSource) {
    this.dataSource = dataSource;
    this.authenticationManager = authenticationManager;
  }

  @Override
  public void configure(final AuthorizationServerEndpointsConfigurer endpoints) {
    endpoints.tokenStore(tokenStore())
        .authenticationManager(authenticationManager);
  }

  @Override
  public void configure(final ClientDetailsServiceConfigurer clients) throws Exception {
    clients.inMemory()
        .withClient("client")
        .secret("clientpassword")
        .scopes("read", "write")
        .authorizedGrantTypes("password","authorization_code", "refresh_token")
        .accessTokenValiditySeconds(3600)
        .refreshTokenValiditySeconds(28*24*3600);
  }

  @Bean public TokenStore tokenStore() { return new JdbcTokenStore(dataSource); }

}
@Configuration
@EnableResourceServer
@EnableWebSecurity
public class Oauth2ResourceServerConfig extends ResourceServerConfigurerAdapter{

  private final DataSource dataSource;

  @Autowired
  public Oauth2ResourceServerConfig(@Qualifier("dataSource") DataSource dataSource) {
    this.dataSource = dataSource;
  }

  @Autowired
  public void configureGlobal(final AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {
    auth.jdbcAuthentication()
        .dataSource(dataSource)
        .usersByUsernameQuery("SELECT email, password, enabled FROM users WHERE email=?")
        .authoritiesByUsernameQuery("SELECT * FROM users WHERE email=?");
        //.passwordEncoder(passwordEncoder());
  }

  @Override
  public void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
    http
        .authorizeRequests()
        .antMatchers("/user/new").permitAll()
        .anyRequest().authenticated().and()
        .sessionManagement()
        .sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS).and()
        .csrf().disable();
  }

}
0

Próbowałem skonfigurować cors ale efekt jest dokłądnie ten sam. Nie wiem czy problem leży po stronie ts czy springa.
Próbowałem z


@Component
public class MyConfiguration implements Filter {

  @Override
  public void doFilter(ServletRequest req, ServletResponse res, FilterChain chain) throws IOException, ServletException {
    HttpServletResponse response = (HttpServletResponse) res;
    response.setHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
    response.setHeader("Access-Control-Allow-Methods", "POST, GET, PUT, OPTIONS, DELETE, PATCH");
    response.setHeader("Access-Control-Max-Age", "3600");
    response.setHeader("Access-Control-Allow-Headers", "Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept, Authorization");
    response.setHeader("Access-Control-Expose-Headers", "Location");
    chain.doFilter(req, res);
  }

  @Override
  public void init(FilterConfig filterConfig) {}

  @Override
  public void destroy() {}

}

a potem z

@Configuration
public class MyConfiguration {

  @Bean
  public WebMvcConfigurer corsConfigurer() {
    return new WebMvcConfigurerAdapter() {
      @Override
      public void addCorsMappings(CorsRegistry registry) {
        super.addCorsMappings(registry);
        registry.addMapping("/**")
            .allowedOrigins("/**")
            .allowedMethods(HttpMethod.GET.toString(),
                HttpMethod.POST.toString(), HttpMethod.PUT.toString())
            .allowedHeaders("Content-Type", "X-Requested-With", "accept", "Origin", "Access-Control-Request-Method",
            "Access-Control-Request-Headers","application/x-www-form-urlencoded", "Access-Control-Allow-Origin", "Authorization")
        .exposedHeaders("Access-Control-Allow-Origin", "Access-Control-Allow-Credentials",
            "Access-Control-Allow-Methods", "Access-Control-Allow-Headers", "Authorization")
        .allowCredentials(true);
      }
    };
  }

}

natomiast w ts mam

public login(email, password) {
 const params = new URLSearchParams();
 params.append('username', email);
 params.append('password', password);
 params.append('grant_type', 'password');
 //params.append('client', 'clientpassword');
 let headers = new Headers({ 'Access-Control-Allow-Origin': '*',
 'Access-Control-Allow-Methods': 'GET, POST, PUT',
 'Access-Control-Allow-Headers': 'X-Requested-With,content-type, Authorization',
 //'Access-Control-Allow-Credentials': true ,
  'Content-type': 'application/x-www-form-urlencoded',
  'Authorization': 'Basic ' + btoa("client:clientpassword")});
 const options = new RequestOptions({ headers: headers });
 console.log('http://localhost:1818/oauth/token', params.toString(), options);
 return this.http.post('http://localhost:1818/oauth/token', params.toString(), options);
}
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0