Czy to dobry sposób?

0

Czy to dobry sposób na sprawdzenie czy użytkownik podał format pliku i ewentualne dodanie go?

  public static File checkFileName(File file) {
    Pattern pat = Pattern.compile(".*/.png");
    Matcher mat = pat.matcher(file.getName());

    if(mat.matches()) {
      return file;
    }
    else{
      File f = new File(file.getAbsolutePath()+".png");
      return f;
    }
  }

Tu cały kod:

import java.awt.AWTException;
import java.awt.Color;
import java.awt.Rectangle;
import java.awt.Robot;
import java.awt.Toolkit;
import java.awt.Window.Type;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.awt.event.MouseMotionListener;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.JFileChooser;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.UIManager;
import javax.swing.filechooser.FileNameExtensionFilter;

public class Main implements MouseMotionListener, MouseListener{
    JFrame f; JLabel l;
  public static void main(String[] args) {
    new Main();
  }
  public Main() {
    f = new JFrame();
    f.setBounds(0,0,5,5);
    f.setLayout(null);
    f.setAlwaysOnTop(true);
    f.addMouseListener(this);
    f.addMouseMotionListener(this);
    f.setUndecorated(true);
    f.setBackground(new Color(1.0f,1.0f,1.0f,0.1f));
    f.setType(Type.UTILITY);
    l = new JLabel();
    l.setLayout(null);
    l.addMouseListener(this);
    l.setLayout(null);
    l.setBounds(0,0,30,30);
    f.add(l);
    f.setVisible(true);
  }
  public static void setLanguage() {
    UIManager.put("FileChooser.lookInLabelText","Szukaj w");
    UIManager.put("FileChooser.lookInLabelMnemonic",""+KeyEvent.VK_W);
    UIManager.put("FileChooser.saveInLabelText","Zapisz w");
    UIManager.put("FileChooser.saveInLabelMnemonic",""+KeyEvent.VK_W);
    UIManager.put("FileChooser.fileNameLabelText","Nazwa pliku:");
    UIManager.put("FileChooser.fileNameLabelMnemonic",""+KeyEvent.VK_N);
    UIManager.put("FileChooser.folderNameLabelText","Nazwa katalogu:");
    UIManager.put("FileChooser.folderNameLabelMnemonic",""+KeyEvent.VK_N);   
    UIManager.put("FileChooser.filesOfTypeLabelText","Pliki typu:");
    UIManager.put("FileChooser.filesOfTypeLabelMnemonic",""+KeyEvent.VK_P);
    UIManager.put("FileChooser.upFolderToolTipText","Poziom wyżej");
    UIManager.put("FileChooser.homeFolderToolTipText","Pulpit");
    UIManager.put("FileChooser.newFolderToolTipText","Nowy katalog");
    UIManager.put("FileChooser.listViewButtonToolTipText","Lista");
    UIManager.put("FileChooser.detailsViewButtonToolTipText","Szczegóły");
    UIManager.put("FileChooser.fileNameHeaderText","Nazwa");UIManager.put("FileChooser.fileSizeHeaderText","Rozmiar");
    UIManager.put("FileChooser.fileTypeHeaderText","Typ");
    UIManager.put("FileChooser.fileDateHeaderText","Modyfikacja");
    UIManager.put("FileChooser.fileAttrHeaderText","Atrybuty");
    UIManager.put("FileChooser.newFolderErrorText","Blad podczas tworzenia katalogu");
    UIManager.put("FileChooser.saveButtonText","Zapisz");
    UIManager.put("FileChooser.saveButtonMnemonic",""+KeyEvent.VK_Z);
    UIManager.put("FileChooser.openButtonText","Otwórz");
    UIManager.put("FileChooser.openButtonMnemonic",""+KeyEvent.VK_O);
    UIManager.put("FileChooser.cancelButtonText","Anuluj");
    UIManager.put("FileChooser.openButtonMnemonic",""+KeyEvent.VK_R);
    UIManager.put("FileChooser.openDialogTitleText","Otwórz");
    UIManager.put("FileChooser.saveDialogTitleText","Zapisywanie");
    UIManager.put("FileChooser.saveButtonToolTipText","Zapisz");
    UIManager.put("FileChooser.openButtonToolTipText","Otwórz");
    UIManager.put("FileChooser.cancelButtonToolTipText","Anuluj");
    UIManager.put("FileChooser.acceptAllFileFilterText","Wszystkie pliki");
    }  
public static File saveFileDialog() {
    File xyz = null;
    try {
      UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
    }catch(Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    setLanguage();
    JFrame frame = new JFrame();
    JFileChooser jf = new JFileChooser();
    jf.setDialogTitle("Zapisz zrzut ekranu");
    jf.setAcceptAllFileFilterUsed(false);
    jf.setFileSelectionMode(JFileChooser.APPROVE_OPTION);
    jf.setFileFilter(new FileNameExtensionFilter("Obraz","png"));
    if (jf.showSaveDialog(frame) == JFileChooser.APPROVE_OPTION){
      xyz = jf.getSelectedFile();
    }

    return checkFileName(xyz);
  }    
  public static File checkFileName(File file) {
    Pattern pat = Pattern.compile(".*/.png");
    Matcher mat = pat.matcher(file.getName());

    if(mat.matches()) {
      return file;
    }
    else{
      File f = new File(file.getAbsolutePath()+".png");
      return f;
    }
  }

  public static void saveScreenShot() throws AWTException, IOException{
      Robot robot = new Robot();
      BufferedImage image = robot.createScreenCapture(new Rectangle(Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize()));
      ImageIO.write(image, "png", saveFileDialog());
    }
  @Override
  public void mouseClicked(MouseEvent e) {
    try {
      saveScreenShot();
    } catch (AWTException | IOException | NullPointerException a) {
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Nie udało się zrobić screenshot'a!", "Błąd!", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
    catch(IllegalArgumentException o) {}
  }
  @Override
  public void mouseEntered(MouseEvent e) {
    f.setBounds(0,0,30,30);
  }
  @Override
  public void mouseExited(MouseEvent e) {
    f.setBounds(0,0,5,5);
  }
  public void mousePressed(MouseEvent arg0) {}
  public void mouseReleased(MouseEvent arg0) {}
  public void mouseDragged(MouseEvent arg0) {}
  public void mouseMoved(MouseEvent arg0) {}
}
0

regexy :D jeszcze może gramatykę napisz i parsuj jakimś CYKiem. Nie mozesz sprawdzić po prostu czy file.getName().endswith(".png")? ;)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0