Java OpenGL[JoGL] poruszanie się pojazdem po terenie.

Odpowiedz Nowy wątek
2015-01-14 20:40
0

Witam, zwracam się uprzejmie w kwestii pomocy. Napisałem programik w JOGLu, który przedstawia poniższy kod:

KLASA 1.

 package org.yourorghere;

import com.sun.opengl.util.Animator;
import com.sun.opengl.util.texture.Texture;
import com.sun.opengl.util.texture.TextureIO;
import java.awt.Frame;
import java.awt.event.*;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.media.opengl.GL;
import javax.media.opengl.GLAutoDrawable;
import javax.media.opengl.GLCanvas;
import javax.media.opengl.GLEventListener;
import javax.media.opengl.glu.GLU;
import javax.swing.JOptionPane;

public class JOGLLab6 implements GLEventListener {

  //statyczne pola określające rotację wokół osi X i Y
  private static float xrot = 0.0f, yrot = 0.0f, zrot = 0.0f;
  static BufferedImage image1 = null, image2 = null;
  static Texture t1 = null, t2 = null;

  public static void main(String[] args) {
    Frame frame = new Frame("Simple JOGL Application");
    GLCanvas canvas = new GLCanvas();
    canvas.addGLEventListener(new JOGLLab6());
    frame.add(canvas);
    frame.setSize(640, 480);
    final Animator animator = new Animator(canvas);
    frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
      @Override
      public void windowClosing(WindowEvent e) {
        // Run this on another thread than the AWT event queue to
        // make sure the call to Animator.stop() completes before // exiting
        new Thread(new Runnable() {
          public void run() {
            animator.stop();
            System.exit(0);
          }
        }).start();
      }
    });

    //Obsługa klawiszy strzałek
    frame.addKeyListener(new KeyListener() {
      public void keyPressed(KeyEvent e) {
        if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_UP) {
          xrot -= 10.0f;
        }
        if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_DOWN) {
          xrot += 10.0f;
        }
        if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_RIGHT) {
          yrot += 10.0f;
        }
        if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_LEFT) {
          yrot -= 10.0f;
        }
        if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_Z) {
          zrot += 10.0f;
        }
        if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_X) {
          zrot -= 10.0f;
        }
      }

      public void keyReleased(KeyEvent e) {
      }

      public void keyTyped(KeyEvent e) {
      }
    });

    // Center frame
    frame.setLocationRelativeTo(null);
    frame.setVisible(true);
    animator.start();
  }

  public void init(GLAutoDrawable drawable) {
    GL gl = drawable.getGL();
    System.err.println("INIT GL IS: " + gl.getClass().getName());
    gl.setSwapInterval(1);

    //wartości składowe oświetlenia i koordynaty źródła światła
    float ambientLight[] = {0.3f, 0.3f, 0.3f, 1.0f};//swiatło otaczające
    float diffuseLight[] = {0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f};//światło rozproszone
    float specular[] = {1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f}; //światło odbite
    float lightPos[] = {0.0f, 150.0f, 150.0f, 1.0f};//pozycja światła
    //(czwarty parametr określa odległość źródła:
    //0.0f-nieskończona; 1.0f-określona przez pozostałe parametry)
    gl.glEnable(GL.GL_LIGHTING); //uaktywnienie oświetlenia
    //ustawienie parametrów źródła światła nr. 0
    gl.glLightfv(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_AMBIENT, ambientLight, 0); //swiatło otaczające
    gl.glLightfv(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_DIFFUSE, diffuseLight, 0); //światło rozproszone
    gl.glLightfv(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_SPECULAR, specular, 0); //światło odbite
    gl.glLightfv(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_POSITION, lightPos, 0); //pozycja światła
    gl.glEnable(GL.GL_LIGHT0); //uaktywnienie źródła światła nr. 0
    gl.glEnable(GL.GL_COLOR_MATERIAL); //uaktywnienie śledzenia kolorów
    //kolory będą ustalane za pomocą glColor
    gl.glColorMaterial(GL.GL_FRONT, GL.GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE);
    gl.glEnable(GL.GL_DEPTH_TEST);
    // Setup the drawing area and shading mode
    gl.glClearColor(1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f);
    gl.glShadeModel(GL.GL_SMOOTH);
    try {
      image1 = ImageIO.read(new File("kurczak.jpg"));
      image2 = ImageIO.read(new File("krolik.jpg"));
    } catch (Exception exc) {
      JOptionPane.showMessageDialog(null, exc.toString());
      return;
    }

    t1 = TextureIO.newTexture(image1, false);
    t2 = TextureIO.newTexture(image2, false);

    gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL.GL_BLEND | GL.GL_MODULATE);
    gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_2D);
    gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_WRAP_S, GL.GL_REPEAT);
    gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_WRAP_T, GL.GL_REPEAT);
    gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL.GL_NEAREST);
    gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL.GL_NEAREST);
  }

  public void reshape(GLAutoDrawable drawable, int x, int y, int width,
      int height) {
    GL gl = drawable.getGL();
    GLU glu = new GLU();
    if (height <= 0) { // avoid a divide by zero error!

      height = 1;
    }
    final float h = (float) width / (float) height;
    gl.glViewport(0, 0, width, height);
    gl.glMatrixMode(GL.GL_PROJECTION);
    gl.glLoadIdentity();
    glu.gluPerspective(45.0f, h, 1.0, 20.0);
    gl.glMatrixMode(GL.GL_MODELVIEW);
    gl.glLoadIdentity();
  }

  public void display(GLAutoDrawable drawable) {
    GL gl = drawable.getGL();
    // Clear the drawing area
    gl.glClear(GL.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    // Reset the current matrix to the "identity"
    gl.glLoadIdentity();
    gl.glTranslatef(0.0f, 0.0f, -6.0f); //przesunięcie o 6 jednostek
    gl.glRotatef(xrot, 1.0f, 0.0f, 0.0f); //rotacja wokół osi X
    gl.glRotatef(yrot, 0.0f, 1.0f, 0.0f); //rotacja wokół osi Y
    gl.glRotatef(zrot, 0.0f, 0.0f, 1.0f); //rotacja wokół osi Z

    gl.glBindTexture(GL.GL_TEXTURE_2D, t1.getTextureObject());
    gl.glBegin(GL.GL_TRIANGLES);

    gl.glTexCoord2f(1.0f, 1.0f);
    gl.glTexCoord2f(0.0f, 1.0f);
    gl.glVertex3f(0.0f, 0.0f, 0.0f);
    gl.glTexCoord2f(0.0f, 0.0f);
    gl.glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 1.0f);
    gl.glTexCoord2f(1.0f, 0.0f);
    gl.glVertex3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f);

    gl.glTexCoord2f(1.0f, 1.0f);
    gl.glTexCoord2f(0.0f, 1.0f);
    gl.glVertex3f(0.0f, 0.0f, 0.0f);
    gl.glTexCoord2f(0.0f, 0.0f);
    gl.glVertex3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f);
    gl.glTexCoord2f(1.0f, 0.0f);
    gl.glVertex3f(1.0f, -1.0f, -1.0f);

    gl.glTexCoord2f(1.0f, 1.0f);
    gl.glTexCoord2f(0.0f, 1.0f);
    gl.glVertex3f(0.0f, 0.0f, 0.0f);
    gl.glTexCoord2f(0.0f, 0.0f);
    gl.glVertex3f(1.0f, -1.0f, -1.0f);
    gl.glTexCoord2f(1.0f, 0.0f);
    gl.glVertex3f(1.0f, -1.0f, 1.0f);

    gl.glEnd();

    gl.glBindTexture(GL.GL_TEXTURE_2D, t2.getTextureObject());

    gl.glBegin(GL.GL_QUADS);
    gl.glTexCoord2f(1.0f, 1.0f);
    gl.glVertex3f(1.0f, -1.0f, 1.0f);
    gl.glTexCoord2f(0.0f, 1.0f);
    gl.glVertex3f(1.0f, -1.0f, -1.0f);
    gl.glTexCoord2f(0.0f, 0.0f);
    gl.glVertex3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f);
    gl.glTexCoord2f(1.0f, 0.0f);
    gl.glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 1.0f);
    gl.glEnd();
    gl.glFlush();

  }

  public void displayChanged(GLAutoDrawable drawable, boolean modeChanged,
      boolean deviceChanged) {
  }
}

KLASA 2:


package org.yourorghere;
import javax.media.opengl.*;

public class Auto {

  public float kat0; //cale ramie lewo-prawo
  public float kat1; //cale ramie gora-gol
  public float kat2; //gorne ramie
  public float kat3; //lyzka

  public float x;
  public float y;
  public float z;
  public float rot;

  public void Rysuj(GL gl)
  {  
    //Podwozie
    gl.glTranslatef(0.0f+x,0.0f+y,0.0f+z);
    gl.glColor3f(0.0f,0.0f,0.0f);
    Prostopadloscian(gl,-2.0f,-1.0f,-1.0f,4.0f,1.0f,2.0f);
    //Koła
    //kolor kół
    gl.glColor3f(0.15f,0.15f,0.15f);
    Walec(gl,0.5f,0.5f,-1.5f,-1.0f,-1.25f);
    Walec(gl,0.5f,0.5f,-1.5f,-1.0f,0.75f);
    Walec(gl,0.5f,0.5f,1.5f,-1.0f,-1.25f);
    Walec(gl,0.5f,0.5f,1.5f,-1.0f,0.75f);
    //Nadwozie
    //kolor nadwozia

    gl.glRotatef(0.0f+rot,1.0f,1.0f,1.0f);

    gl.glColor3f(0.0f,0.0f,1.0f);
    Prostopadloscian(gl,-0.5f,0.0f,-1.0f,0.1f,1.0f,0.1f);
    gl.glColor3f(1.0f,0.0f,1.0f);
    Prostopadloscian(gl,-0.5f,0.0f,0.9f,0.1f,1.0f,0.1f);
    //czarny
    gl.glColor3f(0.0f,0.0f,0.0f);
    Prostopadloscian(gl,1.4f,0.0f,-1.0f,0.1f,1.0f,0.1f);
    //pomarańczowy
    gl.glColor3f(1.0f,0.5f,0.0f);
    Prostopadloscian(gl,1.4f,0.0f,0.9f,0.1f,1.0f,0.1f);
    gl.glColor3f(0.2f,0.5f,0.5f);
    Prostopadloscian(gl,-0.5f,1.0f,-1.0f,2.0f,0.1f,2.0f);
  }

  private void Prostopadloscian(GL gl, float x0, float y0, float z0,
  float dx, float dy, float dz)
    {
    float x1=x0+dx;
    float y1=y0+dy;
    float z1=z0+dz;
    gl.glBegin(GL.GL_QUADS);
    //sciana przednia
    gl.glNormal3f(0.0f,0.0f,1.0f);
    gl.glVertex3f(x0,y0,z1);
    gl.glVertex3f(x1,y0,z1);
    gl.glVertex3f(x1,y1,z1);
    gl.glVertex3f(x0,y1,z1);
    //sciana tylnia
    gl.glNormal3f(0.0f,0.0f,-1.0f);
    gl.glVertex3f(x0,y1,z0);
    gl.glVertex3f(x1,y1,z0);
    gl.glVertex3f(x1,y0,z0);
    gl.glVertex3f(x0,y0,z0);
    //sciana lewa
    gl.glNormal3f(-1.0f,0.0f,0.0f);
    gl.glVertex3f(x0,y0,z0);
    gl.glVertex3f(x0,y0,z1);
    gl.glVertex3f(x0,y1,z1);
    gl.glVertex3f(x0,y1,z0);
    //sciana prawa
    gl.glNormal3f(1.0f,0.0f,0.0f);
    gl.glVertex3f(x1,y1,z0);
    gl.glVertex3f(x1,y1,z1);
    gl.glVertex3f(x1,y0,z1);
    gl.glVertex3f(x1,y0,z0);
    //sciana dolna
    gl.glNormal3f(0.0f,-1.0f,0.0f);
    gl.glVertex3f(x0,y0,z1);
    gl.glVertex3f(x0,y0,z0);
    gl.glVertex3f(x1,y0,z0);
    gl.glVertex3f(x1,y0,z1);
    //sciana gorna
    gl.glNormal3f(0.0f,1.0f,0.0f);
    gl.glVertex3f(x1,y1,z1);
    gl.glVertex3f(x1,y1,z0);
    gl.glVertex3f(x0,y1,z0);
    gl.glVertex3f(x0,y1,z1);
    gl.glEnd();
  }

  private void Walec(GL gl, float promien, float dlugosc,
  float px, float py, float pz)
  {
    float x=0.0f,y=0.0f,kat=0.0f;
    gl.glBegin(GL.GL_QUAD_STRIP);
    for(kat = 0.0f; kat < (2.0f*Math.PI); kat += (Math.PI/32.0f))
    {
      x = px + promien*(float)Math.sin(kat);
      y = py + promien*(float)Math.cos(kat);
      gl.glNormal3f((float)Math.sin(kat),(float)Math.cos(kat),0.0f);
      gl.glVertex3f(x, y, pz);
      gl.glVertex3f(x, y, pz+dlugosc);
    }
    gl.glEnd();
    gl.glNormal3f(0.0f,0.0f,-1.0f);
    x=y=kat=0.0f;
    gl.glBegin(GL.GL_TRIANGLE_FAN);
    gl.glVertex3f(px, py, pz); //srodek kola
    for(kat = 0.0f; kat < (2.0f*Math.PI); kat += (Math.PI/32.0f))
    {
      x = px + promien*(float)Math.sin(kat);
      y = py + promien*(float)Math.cos(kat);
      gl.glVertex3f(x, y, pz);
    }
    gl.glEnd();
    gl.glNormal3f(0.0f,0.0f,1.0f);
    x=y=kat=0.0f;
    gl.glBegin(GL.GL_TRIANGLE_FAN);
    gl.glVertex3f(px, py, pz+dlugosc); //srodek kola
    for(kat = 2.0f*(float)Math.PI; kat > 0.0f ; kat -= (Math.PI/32.0f))
    {
      x = px + promien*(float)Math.sin(kat);
      y = py + promien*(float)Math.cos(kat);
      gl.glVertex3f(x, y, pz+dlugosc);
    }
    gl.glEnd();
  }

  private void Lyzka(GL gl)
  {
    gl.glDisable(GL.GL_CULL_FACE);
    gl.glBegin(GL.GL_TRIANGLES);
    gl.glNormal3f(0.0f,0.0f,1.0f);
    gl.glVertex3f(0.0f,0.0f,0.5f);
    gl.glVertex3f(0.5f,0.5f,0.5f);
    gl.glVertex3f(0.0f,0.5f,0.5f);
    gl.glNormal3f(0.0f,0.0f,-1.0f);
    gl.glVertex3f(0.0f,0.0f,-0.2f);
    gl.glVertex3f(0.0f,0.5f,-0.2f);
    gl.glVertex3f(0.5f,0.5f,-0.2f);
    gl.glEnd();
    gl.glDisable(GL.GL_CULL_FACE);
    gl.glBegin(GL.GL_QUADS);
    gl.glNormal3f(-1.0f,0.0f,0.0f);
    gl.glVertex3f(0.0f,0.0f,0.5f);
    gl.glVertex3f(0.0f,0.5f,0.5f);
    gl.glVertex3f(0.0f,0.5f,-0.2f);
    gl.glVertex3f(0.0f,0.0f,-0.2f);
    gl.glNormal3f(0.0f,1.0f,0.0f);
    gl.glVertex3f(0.0f,0.5f,0.5f);
    gl.glVertex3f(0.5f,0.5f,0.5f);
    gl.glVertex3f(0.5f,0.5f,-0.2f);
    gl.glVertex3f(0.0f,0.5f,-0.2f);
    gl.glEnd();
    gl.glEnable(GL.GL_CULL_FACE);
  }
}

i tutaj chciałbym się dowiedzieć jak zrobić by ten pojazd zamiast kręcić się w koło zaczął jeździć po tej nieznanej nikomu pustej przestrzeni. Tyle napisałem i stanąłem w miejscu.
Tutoriali mało do JOGLa jest i tu ból.

Z góry dzięki za podpowiedzi.

Pozostało 580 znaków

2015-01-14 21:47
1

W obsłudze klawiszy zamiast zmieniać rotację, przesuwaj obiekt (inkrementuj/dekrementuj pozycję pojazdu). Żeby pojazd miał nowe położenie musisz zrobić glTranslated przed wyświetleniem pojazdu, jako argumenty glTranslate wpisujesz pozycję.

Pozostało 580 znaków

2015-01-14 22:02
0

:* serdeczne dzięki, postaram się wykonać tak jak kolega poradził :)

Pozostało 580 znaków

2015-01-15 09:59
0

Oto odpowiedź na moje pytanie:

 if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_S) {
          if (autko.x < 10.0f) {
            autko.x += 1.0f;
          }
        }
        if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_W) {
          if (autko.x > -10.0f) {
            autko.x -= 1.0f;
          }
        }
        if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_CONTROL) {
          if (autko.y > -10.0f) {
            autko.y -= 1.0f;
          }
        }
        if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_SPACE) {
          if (autko.y < 10.0f) {
            autko.y += 1.0f;
          }
        }
        if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_A) {
          if (autko.z > -10.0f) {
            autko.z -= 1.0f;
          }
        }
        if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_D) {
          if (autko.z < 10.0f) {
            autko.z += 1.0f;
          }
        } 
 public void Rysuj(GL gl)
  {  
    //Podwozie
    gl.glTranslatef(0.0f+x,0.0f+y,0.0f+z);
    gl.glColor3f(0.0f,0.0f,0.0f);
    Prostopadloscian(gl,-2.0f,-1.0f,-1.0f,4.0f,1.0f,2.0f);

Może się to komuś kiedyś przyda :P

edytowany 1x, ostatnio: ziben69, 2015-01-25 11:53

Pozostało 580 znaków

2015-01-25 11:55
0

Mam jeszcze pytanie odnośnie tego, jak zabrać się za teksturowanie brył przestrzennych. Chodzi mi o wstawienie obrazka na przykładowo prostopadłościan. Da się to zrobić, żeby nie bawić się w rysowanie quadów i ich teksturowanie, tylko od razu teksturę wylać na cały prostopadłościan?

Jeśli tak to proszę o wskazówkę...
Dziękuję

Pozostało 580 znaków

2015-01-25 12:12

OpenGL jest niskopoziomową biblioteką. Musisz mu dokładnie opisać w jaki sposób chcesz rysować swój kształt. Możesz narysować kulę, dysk i walec z użyciem kwadryk (z biblioteki glu), tam jest opcja automatycznego teksturowania. http://www.tjhsst.edu/~rlatimer/opengl/quadrics.html http://nehe.gamedev.net/tutorial/quadrics/20001/

edytowany 1x, ostatnio: Spine, 2015-01-25 12:12

Pozostało 580 znaków

2015-01-25 12:14
0

Dzięki zaraz obadam temat ;P

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0