Projekt ma być napisany w GUI w Javie: Jest to gra komputerowa przypominająca bardzo grę Mamba (http://www.instalki.pl/gry/download/zrecznosciowe/Mamba.php).
W oknie ma znajdować się biały prostokąt. Gracz (piksel) znajduje się na jednym z jego brzegów (może być również w kącie). Wciśnięcie kursora powodującego ruch gracza w obrębie prostokąta rozpoczyna grę. W prostokącie zamiast węża (tak jak jest to w Mambie) jest piłka (wystarczy kropka z pikseli 2x2, współrzędne piłki i jej początkowy kierunek ruchu losowane Random), gdy piłka zderzy się ze ścianą to odbija się od niej zgodnie z prawem odbicia. Podczas swojego ruchu (tylko poziomego lub pionowego) gracz kreśli linię. Gdy uda mu się dotrzeć do ściany (ew. brzegu zakreślonego wcześniej obszaru) tak, żeby piłka nie trafiła w jego linię, zamalowywuje się obszar zakreślony przez gracza (na polu, na którym nie ma piłki - analogicznie do gry Mamba) i jest on wyłączany z ruchu piłki. Gra kończy się kiedy piłka uderzy w linię gracza bądź w samego gracza. Na bieżąco liczone są punkty (pole zakreślonego obszaru). Pod prostokątem ma być umieszczony suwak regulujący prędkość piłki.

Podstawowe problemy:

 • Jak sprawdzić czy piłka należy do obszaru zakreślonego przez użytkownika czy nie? Potrzebne to jest do zamalowywania obszaru i wyłączania zakreślonego obszaru z ruchu piłki - [b]ten problem jest najbardziej istotny[/b].
 • Jak liczyć pole zakreślonego obszaru?
 • Jak określić rodzaj odbicia piłki.

Proszę Was o pomoc.

To to co udało mi się już nasklecać:

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.*;


public class CloseTheBall extends Robot implements ActionListener, AdjustmentListener, KeyListener {

  static int WIDTH = 610;
  static int HEIGHT = 600;
  static int POOL_WIDTH = WIDTH - 10;
  static int POOL_HEIGHT = HEIGHT/2;

    JPanel panel;
    JScrollBar speed;
    JLabel textSpeed;

  boolean isStarted = false;
  boolean left = false;
  boolean up = false;
  boolean right = false;
  boolean down = false;
  byte [][] area, now;

  PaintMove top;

  public static void main(String[] args) {

    JFrame frame = new JFrame("Pilka");
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    frame.toFront();
    try {
      CloseTheBall program = new CloseTheBall();
      JPanel panel = new JPanel(new GridLayout(2, 1, 0, -150) );
      panel.add(program.top);
      panel.add(program.panel);
      frame.add(panel);
      frame.addKeyListener(program);
      frame.setSize(WIDTH,HEIGHT);
      frame.setFocusable(true);
      frame.setVisible(true);
    } catch (AWTException e) {}
  }

  class PaintMove extends Canvas implements Runnable{

    int x, y, direction, oldX, oldY, oldDirection, speed = 2;
    int pX, pY, pDirection = 2, oldPX, oldPY, pSpeed = 1;
    Thread thread;

    public PaintMove() {
      thread = new Thread (this);
      x = randomX();
      y = randomY();
      direction = randomDirection();
      pX = randomX();
      pY = POOL_HEIGHT+2;
    }
    public void paint(Graphics g) {
      background(g);
      g.setColor(Color.red);
      g.fillOval(x, y, 5, 5);
      g.setColor(Color.blue);
      g.fillOval(pX, pY, 1, 1);
    }

    public void background(Graphics g) {
      g.setColor(Color.white);
      g.fillRect(0, 2, CloseTheBall.POOL_WIDTH, CloseTheBall.POOL_HEIGHT);
      g.setColor(Color.black);
      g.drawRect(0, 2, CloseTheBall.POOL_WIDTH, CloseTheBall.POOL_HEIGHT);
    }

    public void update(Graphics g) {
      g.setColor(Color.white);
      g.fillOval(oldX, oldY, 5, 5);
      g.setColor(Color.red);
      g.fillOval(x, y, 5, 5);
      g.setColor(Color.white);
      g.fillOval(oldPX, oldPY, 1, 1);
      g.setColor(Color.red);
      g.fillOval(pX, pY, 1, 1);
      g.setColor(Color.black);
      g.drawLine(oldPX, oldPY, pX, pY);
        g.setColor(Color.black);
        g.drawRect(0, 2, CloseTheBall.POOL_WIDTH, CloseTheBall.POOL_HEIGHT);

    }

    public int randomX() {
      Random r = new Random();
      return r.nextInt(POOL_WIDTH);
    }

    public int randomY() {
      Random r = new Random();
      return r.nextInt(POOL_HEIGHT);
    }

    public int randomDirection() {
      Random r = new Random();
      return r.nextInt(360);
    }


    public void returnOY() {
      x = oldX;
      y = oldY;
      direction = 360 - direction;
      x += (int)((double)speed * Math.cos(Math.PI * direction / 180));
      y += (int)((double)speed * Math.sin(Math.PI * direction / 180));
    }
    public void returnOX () {
      x = oldX;
      y = oldY;
      direction = 180 - direction;
      x += (int)((double)speed * Math.cos(Math.PI * direction / 180));
      y += (int)((double)speed * Math.sin(Math.PI * direction / 180));
    }
    public void calcNewPosition() {
      oldX = x;
      oldY = y;
      x += (int)((double)speed * Math.cos(Math.PI * direction / 180));
      y += (int)((double)speed * Math.sin(Math.PI * direction / 180));
      if(x >= POOL_WIDTH || x <= 0) returnOX();
      else if (y >= POOL_HEIGHT || y <= 0) returnOY();
      else {
        boolean quit = false;
        for(int i=(-Math.abs(oldX-x)); i<Math.abs(oldX-x+1); ++i){
          for(int j=(-Math.abs(oldX-x)); j<Math.abs(oldX-x+1); ++j){
            try {
              if (now[x+i][y+j]==1) {
//te ify to akt rozpaczy, po prostu prawdopodobienstwo zadzialania jest duze, algorytm jest tragiczny
                if(now[x+i-2][y+j]==1 && now[x+i-1][y+j]==1 && now[x+i+1][y+j]==1 && now[x+i+2][y+j]==1) returnOY();
                else if(now[x+i][y+j-2]==1 && now[x+i][y+j-1]==1 && now[x+i][y+j+1]==1 && now[x+i][y+j+2]==1) returnOX();
                else if ((Math.cos(Math.PI * direction / 180))>Math.sin(Math.PI * direction / 180)) returnOY();
                else returnOX();
                quit = true;
                break;
              }
            }
            catch (Exception e) {
              System.out.println("blisko!");
            }
          }
          if (quit) {quit = false; break;}
        }

      }
    }
    public void calcNewPlayerPosition() {
      oldPX = pX;
      oldPY = pY;
      switch (pDirection) {
        case 0: { break; }
        case 1: { pX = pX - pSpeed; break; }
        case 2: { pY = pY - pSpeed; break; }
        case 3: { pX = pX + pSpeed; break; }
        case 4: { pY = pY + pSpeed; break; }
      }
      if (pX >= POOL_WIDTH) { --pX; pDirection = 0; }
      else if (pX <= 0) { ++pX; pDirection = 0; }
      else if (pY >= POOL_HEIGHT+2) { --pY; pDirection = 0; }
      else if (pY <= 2) { ++pY; pDirection = 0; }
      now[pX][pY] = 1;
//       System.out.println("area["+pX+"]["+pY+"]="+area[pX][pY]);
    }
    public void run() {
      while(true) {
        try {
          calcNewPosition();
          calcNewPlayerPosition();
          repaint();
          Thread.sleep(50);
        } catch (InterruptedException ex) {
          ex.printStackTrace();
        }
      }
    }

  }

  public CloseTheBall() throws AWTException {
    now = new byte[POOL_WIDTH][POOL_HEIGHT+2];
    for(int i = 0; i < POOL_HEIGHT + 2 ; ++i){
      for(int j = 0; j < POOL_WIDTH; ++j){
        now[j][i]=0;
      }
    }

    area = new byte[POOL_WIDTH][POOL_HEIGHT+2];
    for(int i = 0; i < POOL_HEIGHT + 2 ; ++i){
      for(int j = 0; j < POOL_WIDTH; ++j){
        if((i == 0) || (j == 0)) { area[j][i] = 1; continue; }
        else if ((i == POOL_HEIGHT+1) || (j == POOL_WIDTH-1)) { area[j][i] = 1; continue; }
        else area[j][i]=0;
      }
    }
//     System.out.println("zrobione "+ area[POOL_WIDTH-1][POOL_HEIGHT+1]);

    top = new PaintMove();

    GridBagLayout gridbag = new GridBagLayout();
    GridBagConstraints c = new GridBagConstraints();

    panel = new JPanel(gridbag);
    speed = new JScrollBar(JScrollBar.HORIZONTAL, 0, 0, 0, 4);
    speed.addAdjustmentListener(this);
    textSpeed = new JLabel("Szybkosc pilki: 1");
    textSpeed.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
    c.gridwidth = 0;
    c.gridheight = 2;
    c.ipadx = 150;
    gridbag.setConstraints(textSpeed, c);
    c.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
    gridbag.setConstraints(speed, c);
    panel.add(textSpeed);
    panel.add(speed);
  }

  public void actionPerformed(ActionEvent e) {}

  public void adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) {
    textSpeed.setText("Szybkosc: " + (1 + speed.getValue()));
    top.speed = 2 * (1 + speed.getValue());
  }
  public void keyReleased(KeyEvent e) {}
  public void keyPressed(KeyEvent e){
    if (isStarted == false) { top.thread.start(); isStarted = true; }
    if (e.getKeyCode() == e.VK_LEFT) {
      if (right) { right = false; top.pDirection = 0; }
      else { top.pDirection = 1; left = true; up = false; right = false; down = false; }
    }
    if (e.getKeyCode() == e.VK_UP) {
      if (down) { down = false; top.pDirection = 0; }
      else { top.pDirection = 2; left = false; up = true; right = false; down = false; }
    }
    if (e.getKeyCode() == e.VK_RIGHT) {
      if (left) { left = false; top.pDirection = 0; }
      else { top.pDirection = 3; left = false; up = false; right = true; down = false; }
    }
    if (e.getKeyCode() == e.VK_DOWN) {
      if (up) { up = false; top.pDirection = 0; }
      else { top.pDirection = 4; left = false; up = false; right = false; down = true; }
    }
  }
  public void keyTyped(KeyEvent e) {}
}

glewap[at]o2.pl