Przy instalacji PHP 5.2.4 na apache 2.2.6 wypisuje mi błąd 400 - Bad Request. W logach pokazuje się toto jako:
Invalid URI in request GET / HTTP/1.1

Dopisuję httpd.conf

ThreadsPerChild 250
MaxRequestsPerChild 0

ServerRoot "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2"

#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80

LoadModule actions_module modules/mod_actions.so
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so
LoadModule asis_module modules/mod_asis.so
LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so
#LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
#LoadModule authn_anon_module modules/mod_authn_anon.so
#LoadModule authn_dbm_module modules/mod_authn_dbm.so
LoadModule authn_default_module modules/mod_authn_default.so
LoadModule authn_file_module modules/mod_authn_file.so
#LoadModule authz_dbm_module modules/mod_authz_dbm.so
LoadModule authz_default_module modules/mod_authz_default.so
LoadModule authz_groupfile_module modules/mod_authz_groupfile.so
LoadModule authz_host_module modules/mod_authz_host.so
LoadModule authz_user_module modules/mod_authz_user.so
LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so
#LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so
LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
#LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
#LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so
#LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so
LoadModule dir_module modules/mod_dir.so
LoadModule env_module modules/mod_env.so
#LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
#LoadModule file_cache_module modules/mod_file_cache.so
#LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
LoadModule imagemap_module modules/mod_imagemap.so
LoadModule include_module modules/mod_include.so
#LoadModule info_module modules/mod_info.so
LoadModule isapi_module modules/mod_isapi.so
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so
LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
#LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so
#LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
#LoadModule proxy_ajp_module modules/mod_proxy_ajp.so
#LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so
#LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so
#LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
#LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so
LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so
#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so
#LoadModule speling_module modules/mod_speling.so
#LoadModule status_module modules/mod_status.so
#LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so
LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so
#LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so
#LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so
#LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so


ServerAdmin [email protected]
ServerName localhost:80
DocumentRoot "C:/serwer"


<Directory />
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride None
  Order deny,allow
  Deny from all
  Satisfy all
</Directory>

<Directory "C:/serwer">
  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory>

<IfModule dir_module>
  DirectoryIndex index.html index.php index.htm
</IfModule>

<FilesMatch "^\.ht">
  Order allow,deny
  Deny from all
</FilesMatch>

ErrorLog logs/error.log

LogLevel warn

<IfModule log_config_module>

  LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
  LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common

  <IfModule logio_module>
   # You need to enable mod_logio.c to use %I and %O
   LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O" combinedio
  </IfModule>

  CustomLog logs/access.log common

</IfModule>

<IfModule alias_module>

  ScriptAlias /cgi-bin/ "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/cgi-bin/"

</IfModule>

<Directory "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/cgi-bin">
  AllowOverride None
  Options None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory>  #!c:/program files/perl/perl

DefaultType text/plain

<IfModule mime_module>

  TypesConfig conf/mime.types

  AddType application/x-compress .Z
  AddType application/x-gzip .gz .tgz

</IfModule>

<IfModule ssl_module>
SSLRandomSeed startup builtin
SSLRandomSeed connect builtin
</IfModule>

ScriptAlias /php/ "c:/php/"
AddType application/x-httpd-php .php .php3 .php4 .php5
Action application/x-httpd-php c:/php/php-cgi.exe

Co zrobić, żeby wyeliminować natrętny błąd?

PS. Tak używam CGI i mam zamiar go używać. Zmiana modułu nie ma być rozwiązaniem ;p