Usługa posłaniec

0

Jak wysłać przez Delphi komunikat typu Net Send <nazwa_kompa> <tekst>

(nie chodzi mi tu o wklepanie kodu do pliku bat i uruchomienie przez program) lecz samym programem

0

winexec/shellexecute +F1
albo torry.net.

0

przez ShellExecute chyba nie działa bo sprawdzałem
bo to jest od pliku svchost.exe (usługa posłaniec w XP z parametrem -k cośtam)

ShellExecute(handle, 'open', 'svchost.exe', 'net send komp1 tekst',nil, show_hide);
(powyżesz nie działało)

0

kur*a... jakie svchost!? po prostu net!
a poza tym www.torry.net --> tips --> search --> net send :

function NetSend(dest, Source, Msg: string): Longint; overload;
type
 TNetMessageBufferSendFunction = function(servername, msgname, fromname: PWideChar;
  buf: PWideChar; buflen: Cardinal): Longint; 
 stdcall;
var
 NetMessageBufferSend: TNetMessageBufferSendFunction;
 SourceWideChar: PWideChar;
 DestWideChar: PWideChar;
 MessagetextWideChar: PWideChar;
 Handle: THandle;
begin
 Handle := LoadLibrary('NETAPI32.DLL');
 if Handle = 0 then
 begin
  Result := GetLastError;
  Exit;
 end;
  @NetMessageBufferSend := GetProcAddress(Handle, 'NetMessageBufferSend');
 if @NetMessageBufferSend = nil then
 begin
  Result := GetLastError;
  Exit;
 end;

 MessagetextWideChar := nil;
 SourceWideChar   := nil;
 DestWideChar    := nil;

 try
  GetMem(MessagetextWideChar, Length(Msg) * SizeOf(WideChar) + 1);
  GetMem(DestWideChar, 20 * SizeOf(WideChar) + 1);
  StringToWideChar(Msg, MessagetextWideChar, Length(Msg) * SizeOf(WideChar) + 1);
  StringToWideChar(Dest, DestWideChar, 20 * SizeOf(WideChar) + 1);

  if Source = '' then
   Result := NetMessageBufferSend(nil, DestWideChar, nil,
    MessagetextWideChar, Length(Msg) * SizeOf(WideChar) + 1)
  else
  begin
   GetMem(SourceWideChar, 20 * SizeOf(WideChar) + 1);
   StringToWideChar(Source, SourceWideChar, 20 * SizeOf(WideChar) + 1);
   Result := NetMessageBufferSend(nil, DestWideChar, SourceWideChar,
    MessagetextWideChar, Length(Msg) * SizeOf(WideChar) + 1);
   FreeMem(SourceWideChar);
  end;
 finally
  FreeMem(MessagetextWideChar);
  FreeLibrary(Handle);
 end;
end;

function NetSend(Dest, Msg: string): Longint; overload;
begin
 Result := NetSend(Dest, '', Msg);
end;

function NetSend(Msg: string): Longint; overload;
begin
 Result := NetSend('', '', Msg);
end;

// Example:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
const
 NERR_BASE = 2100;
 NERR_NameNotFound = NERR_BASE + 173;
 NERR_NetworkError = NERR_BASE + 36;
 NERR_Success = 0;
var
 Res: Longint;
 sMsg: string;
begin
 Res := NetSend('LoginName', 'Your Message...');
 case Res of
  ERROR_ACCESS_DENIED: sMsg := 'user does not have access to the requested information.';
  ERROR_INVALID_PARAMETER: sMsg := 'The specified parameter is invalid.';
  ERROR_NOT_SUPPORTED: sMsg := 'This network request is not supported.';
  NERR_NameNotFound: sMsg := 'The user name could not be found.';
  NERR_NetworkError: sMsg := 'A general failure occurred in the network hardware.';
  NERR_Success: sMsg := 'Message sent!';
 end;
 ShowMessage(sMsg);
end;


</delphi>
0

Extra. działa [soczek]

Dzięki... za opis

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1