[Delphi] Autostart

0

W jaki sposób mogę dodać program do autostartu. Jeżeli to możliwe to nie chcę korzystać z Rejestru. Jeżeli zaś muszę to proszę podajcie nazwę klucza gdzie muszę to zrobić. :-(

"Ten Jedyny, by rządzić wszystkimi...

0

Dodać skrót do Menu Start\Autostart

0

Jakaś jaśniejsza odpowiedz bądz konkretny kod?

0

zobacz tu ... http://strony.wp.pl/wp/adrav/delfaq1.htm#28
uses ShlObj, ActiveX, ComObj, Registry;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var MyObject:IUnknown;
MySLink:IShellLink;
MyPFile:IPersistFile;
FileName:String;
Directory:String;
WFileName:WideString;
MyReg:TRegIniFile;
begin
MyObject:=CreateComObject(CLSID_ShellLink);
MySLink:=MyObject as IShellLink;
MyPFile:=MyObject as IPersistFile;
//plik do którego ma być zrobiony skrót
FileName:='NOTEPAD.EXE';
with MySLink do
begin
SetArguments(''); //tutaj można wpisać ewentualne parametry
SetPath(PChar(FileName));
SetWorkingDirectory(PChar(ExtractFilePath(FileName)));
end;

MyReg := TRegIniFile.Create('SoftwareMicroSoftWindowsCurrentVersionExplorer');

// Poniższe dodaje skrót do desktop'u
Directory := MyReg.ReadString('Shell Folders','Desktop','');

// A to do menu Start
Directory := MyReg.ReadString('Shell Folders','Start Menu','')+ 'ProgramyNowyKlucz';
CreateDir(Directory); // tworzenie katalogu jeśli potrzebny

//nazwa pod jaką ma być zapisany skrót
WFileName := Directory+'MIKROSOFT DOS.lnk';
MyPFile.Save(PWChar(WFileName),False);
MyReg.Free;
end;

0

Dzięki sprawdzę!!

0

Klucz:<font color="red">HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run</span>
[hurra]

0

//rejestr
uses
egistry

var
Reg : TRegistry;

procedure WriteToReg;
begin
Reg := TRegistry.Create;
try
Reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
Reg.OpenKey(
'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run', True);
Reg.WriteString('xxx', Application.ExeName);
Reg.CloseKey;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0