Prosty program w Delphi - pomoc w znalezieniu błędów

Odpowiedz Nowy wątek
2014-12-16 23:00
0

Witam,

Dostałem dość prosty program do sprawdzenia pod względem ilości błędów. Nigdy wcześniej z Delphi nie miałem do czynienia. Ale z tego co przeanalizowałem to program nie jest jakiś skomplikowany. Sprawdza po wprowadzonych długościach boków czy trójkąt jest równoramienny, równoboczny albo różnoboczny. Korzysta ze znanego warunku trójkąta:
http://www.womkat.edu.pl/file[...]8/kmiljon/warunek_trjkta.html

I z tego co widzę na etapie "matematycznym" nie ma żadnego błędu. Funkcja do sprawdzania boków (checksides) działa ok, ale nie jestem pewny czy czegoś nie pominąłem.

Gorzej z etapem pobierania danych z comboboxa. Jest tam sporo przycinania stringów po indexach i może tam być jakiś wyjątek nie obsłużony. Na razie dopatrzyłem się tylko jednego błędu. Program nie wywala błędu, kiedy podamy mu w comboboxie więcej parametrów niż 3, przedzielonych przecinkami. Czyli na przykład jak podamy mu 3,4,8,9,1 to weźmie sobie tylko 3 pierwsze parametry i na nich będzie sprawdzać trójkąta.

Będę wdzięczny za udzielenie pomocy.

unit Unit3;

interface

uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls;

type
 TForm3 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Edit1: TEdit;
  Sides: TComboBox;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form3: TForm3;

implementation

{$R *.dfm}

function checksides (a, b, c : shortint) : string ;
begin
   begin
     if (c > a+b) or (a > b+c) or (b > a+c) then
     begin
        checksides := 'Not a Triangle';
        form3.edit1.font.color := clRed;
        exit;
     end;
     if (c = 0) or (a = 0) or (b = 0) then
     begin
        checksides := 'Not a Triangle';
        exit;
     end;
     if (a<>b) and (a<>c) and (c<>b) then
       checksides := 'scalene'
     else if (a=b) and (a=c) and (c=b) then
       checksides := 'equilateral'
     else
       checksides := 'isoscolese';
   end;
end;

procedure TForm3.Button1Click(Sender: TObject);
var
thesides : array [0..2] of shortint;
s1, s2, t : shortint;
aside : string;
begin
if sides.text = '' then
  begin
   edit1.text := 'invalid!';
   edit1.font.color := clRed;
   exit;
  end;
s1 := 1; s2 := 1;
for t := 0 to 2 do
  begin
     while (CompareText(Copy(sides.text,s2,1),',') <> 0) and
        (s2 <> Length(sides.text)+1) do
        s2 := s2 + 1;
     thesides[t] := StrtoInt(Copy(sides.text,s1,s2-s1));
     s2 := s2 + 1; s1 := s2;
  end;
edit1.text := checksides(thesides[0],thesides[1],thesides[2]);
end;

end.
edytowany 1x, ostatnio: pitcairn1987, 2014-12-16 23:04

Pozostało 580 znaków

2014-12-17 00:03
5

Jeżeli ten Twój program nie musi koniecznie posiadać tylko jednego pola edycyjnego, to naturalne w tym przypadku jest stworzenie trzech oddzielnych pól typu np. TEdit (lub TSpinEdit) i zrezygnowanie z zabawy z wydziubywaniem trzech pierwszych liczb; Wystarczy wtedy użycie funkcji TryStrToInt i nie będzie trzeba się martwić o nieobsłużone wyjątki;


To zdarzenie najpewniej wywali się, jeżeli podasz dwa przecinki po sobie - funkcja StrToInt dostanie pusty łańcuch i rzuci wyjątkiem; Tak przypuszczam, bo nie dodałeś w załączniku źródeł projektu, aby można potestować;

Poza tym zaprzęganie CompareText i Copy do porównania tylko jednego znaku to jakaś paranoja... Zamiast całego tego warunku:

 while (CompareText(Copy(sides.text,s2,1),',') <> 0) and {...}

można odwołać się po prostu do konkretnego znaku:

while Sides.Text[s2] <> ',' and {...}

Najlepiej będzie skopiować tekst z komponentu do pomocniczej zmiennej, przed operacjami konwersji.


edytowany 1x, ostatnio: furious programming, 2014-12-17 00:04
Dzięki wyrzuciłem funkcje CompareText i Copy tak ja sugerowałeś i chyba działa poprawnie. Też miałem właśnie duże wątpliwości co do tej części:) Wrzuciłem też źródła jakbyś chciał spojrzeć. - pitcairn1987 2014-12-17 11:15
Jeżeli jeszcze o coś chcesz się zapytać to pytaj i pokaż aktualny kod - łatwiej będzie coś doradzić; - furious programming 2014-12-17 12:52

Pozostało 580 znaków

2014-12-17 08:32
furious programming napisał(a):

można odwołać się po prostu do konkretnego znaku

Albo skorzystać z funkcji Pos, PosEx.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0