zrobilem sobie tablice dwuwymiarowa dynamiczna:

Program TabDyn2;

Type
 WLongInt = ^LongInt;
 WWLongInt = ^WLongInt;

Procedure Memory;
Begin
 WriteLn('Brak pamięci');
 ReadLn;
 Halt(1);
End;


Var
 W, K, I : Word;
 Adr, Pom : WWLongInt;

Begin
 Write(#13#10'Rozmiar tablicy:'#13#10'Ilość wieszy = ');
 Repeat
  ReadLn(W);
 Until W>0;
 Write('Ilość kolumn = ');
 Repeat
  ReadLn(K);
 Until K>0;

 WriteLn('Ilość pamięci: ', MemAvail);

 {Utwórz tablicę adresów}
 If MaxAvail<K*SizeOf(WLongInt) Then Memory;
 GetMem(Adr, K*SizeOf(WLongInt));

 Pom:=Adr;
 For I:=1 To K Do
  If MaxAvail<W*SizeOf(LongInt) Then Memory
  Else
   Begin
    GetMem(Pom^, W*SizeOf(LongInt));
    Inc(Pom);
   End;
 WriteLn('Pamięć po utworzeniu: ', MemAvail);

 Pom:=Adr;
 For I:=1 To K Do
  Begin
   FreeMem(Pom^, W*SizeOf(LongInt));
   Inc(Pom);
  End;
 FreeMem(Adr, K*SizeOf(WLongInt));
 WriteLn('Pamięć po usunięciu: ', MemAvail);
 ReadLn;
End.

jak mogę się odwołać do i-tego wiersza i j-tej kolumny i wpisac tam liczbe podana przez uzytkownika ???