Nie wiem jak zrobić tablice list. Napisałem na razie coś takiego:

program tablicalist;

type
    Wskaznik = ^Miasto; //wskaznik na element listy

    Miasto = record
    Droga : longint; //zawartosc elemetu
    Wsk : Wskaznik;  //wskaznik na nastepny element

    end;


    Graf = record
    Rozwiazanie : longint;
    Lista : Miasto;

    end;

const

Top : Wskaznik = nil; //wartownik listy

var

x, d, f, m, n, o, p : longint;
t : array[1..100000] of Graf;


//POCZATEK PROCEDUR LISTY

procedure Utworzdroge (x : longint; Poprzedni : Wskaznik);

var
Nowy : Wskaznik;
begin

new(Nowy);        //nowa droga
Nowy^.Droga := x;       //numer drogi
Nowy^.Wsk := Poprzedni^.Wsk; //ustaw wskaznik
Poprzedni^.Wsk := Nowy;   //dolacz do listy

end;

procedure UtworzTop(x : longint);

begin
 new(Top);      //stworz top
 Top^.Droga := x;  //ZMIANA!!!!!!!!!!   //nadaj wartosc glowie
 Top^.Wsk := nil;      //nadaj wskaznikowi wartosc 0
end;


function Szukaj(x : longint):Wskaznik;


var
 pomoc : Wskaznik;
begin
 pomoc := Top;
 while (pomoc^.Wsk <> nil)
  and (pomoc^.Droga <> x) do
  pomoc := pomoc^.Wsk;
 Szukaj := pomoc;
end;


procedure Usun(x : longint);

var
 pomoc : Wskaznik;
 i : integer;
begin
 if Top^.Droga = x then
  begin
   dispose(Top);
   Top := Top^.Wsk;
  end
 else
  begin
   pomoc := Top;
   while (pomoc^.Wsk <> nil) and
      (pomoc^.Wsk^.Droga <> x) do
    pomoc := pomoc^.Wsk;
   dispose(pomoc^.Wsk);
   pomoc^.Wsk := pomoc^.Wsk^.Wsk;
  end
end;

procedure Wstaw(x : longint; Za : longint);

begin
 if Top = nil then
  UtworzTop(x)
 else
  Utworzdroge(x, Szukaj(Za));
end;

procedure Dopisz(x : longint);

var
 pomoc, Nowy : Wskaznik;
begin
 Wstaw(x, 0);

end;


procedure WypiszListe;          //tymaczasowe
{ wypisuje caĄ zawarto† listy }
var
 pomoc : Wskaznik;
begin
 pomoc := Top;       { wypisujemy od poczĄtku }
 while pomoc <> nil do
  begin
   write(pomoc^.Droga);  { nast©pny element }
   pomoc := pomoc^.Wsk   { wypisz go }
  end;
 writeln;
end;

//KONIEC PROCEDUR LISTY


begin

//WPROWADZANIE DANYCH
readln(m, d);

f := d;
n := m;

for m := 1 to n do

begin

with t[m] do

begin

UtworzTop(m);

end;

end;


for d := 1 to f do

begin
readln(p, o);

    with t[p] do

    begin


    Dopisz(o);

    end;    with t[o] do

    begin
    Dopisz(p);


    end;
end;

//KONIEC WPROWADZANIA DANYCH

//test wypisz dane

for m := 1 to n do

begin

with t[m] do

begin

with Lista do

begin

Wypiszliste;

end;

end;

end;


end.


Niestety, coś jest nie tak i każdy element tablicy ma wspólną liste ;(.
Podejrzewam, że to przez wspólne wskaźniki, ale nie wiem jak je rozdzielić dla każdego elementu tablicy :(.
Proszę o jak najszybszą odpowiedź, z góry dziękuje.