Zamknij=wyloguj

0

Witam! Mam problem mały :)
Chcę, aby podczas zamykania program wysłał informację do bazy dancyh, że człowiek jest wylogowany i coś mi nie idzie. Aktualnie wygląda to tak:

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
  SQL.CommandText := Format('UPDATE users SET aktywny="0" WHERE login="%s"', [loggedas.caption]);
 SQL.ExecSQL(True);
end;

Co mam zrobić, żeby zadziałało? :(

0

A spróbuj to zrobić przez CloseQuery:

procedure TForm1.FormCloseQuery(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
 CanClose:=False;
 SQL.CommandText := Format('UPDATE users SET aktywny="0" WHERE login="%s"', [loggedas.caption]);
 SQL.ExecSQL(True);
 CanClose:=True; //Raczej nie potrzebne
 Form1.Close;
end;
0

Nadal nic, może to jakiś problem w kodzie :(

0

Może kod wam pomoże w zdiagnozowaniu problemu.
Jest to kod formy 1, są jescze 2,3 i 4 z czego form4 odnosi sie do form1 z takim poleceniem:

with Form1 do
    begin
     SQL.CommandText := 'SELECT kasa FROM users WHERE login = '+ QuotedStr(login.Text);
     SQL.Open;
     stankonta.caption:=(SQL.FieldValues['kasa']);
     loggedas.caption:=login.Text;
     logged:=true;
     zalogowany.Caption:='tak';
     SQL.Close;
     SQL.CommandText := Format('UPDATE users SET aktywny="1" WHERE login="%s"', [login.Text]);
     SQL.ExecSQL(True);
     LoadTable;
    end;

Natomiast to jest kod formy1:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, Menus, DBXpress, FMTBcd, DB, SqlExpr, StdCtrls, ComCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  MainMenu1: TMainMenu;
  Program1: TMenuItem;
  N1: TMenuItem;
  Zalogujsi1: TMenuItem;
  Zakocz1: TMenuItem;
  N2: TMenuItem;
  Pienidze1: TMenuItem;
  Wp1: TMenuItem;
  Wyplac1: TMenuItem;
  Gra1: TMenuItem;
  Zasady1: TMenuItem;
  Pomoc1: TMenuItem;
  Stronadomowa1: TMenuItem;
  N3: TMenuItem;
  N4: TMenuItem;
  MySQL: TSQLConnection;
  SQL: TSQLDataSet;
  Label1: TLabel;
  loggedas: TLabel;
  Wylogujsi1: TMenuItem;
  N5: TMenuItem;
  stankontalbl: TLabel;
  stankonta: TLabel;
  gracze: TListView;
  Label2: TLabel;
  StatusBar1: TStatusBar;
  liczbagraczy: TLabel;
  zalogowany: TLabel;
  procedure N1Click(Sender: TObject);
  procedure Zakocz1Click(Sender: TObject);
  procedure Zalogujsi1Click(Sender: TObject);
  procedure Wylogujsi1Click(Sender: TObject);
  procedure LoadTable;
  procedure FormCloseQuery(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
 private
 
 public
  { Public declarations }
  
 end;

var
 Form1: TForm1;
 zbanowany: integer;
 logged: boolean;
 canclose: boolean;

implementation

uses Unit2, Unit4;

{$R *.dfm}
        

procedure TForm1.LoadTable;
var
 i : Integer;
 ListItem : TListItem;
begin
 gracze.Items.Clear;
 SQL.CommandText := 'SELECT * FROM users ORDER BY kasa DESC'; // zapytanie
 SQL.Open; // odczytaj dane

 for I := 1 to SQL.RecordCount do
 begin
 { dodaj kolejne wartości }
  ListItem := gracze.Items.Add;
  ListItem.Caption := (SQL.FieldValues['login']);
  ListItem.SubItems.Add(SQL.FieldValues['kasa']);
  ListItem.SubItems.Add(SQL.FieldValues['stan']);
  SQL.Next;
 end;

 SQL.Close;
end;procedure TForm1.N1Click(Sender: TObject);
begin
  Form2.Show
end;

procedure TForm1.Zakocz1Click(Sender: TObject);
begin
close;
end;

procedure TForm1.Zalogujsi1Click(Sender: TObject);
begin
Form4.show;
end;
procedure TForm1.Wylogujsi1Click(Sender: TObject);
begin
 logged:=false;
 SQL.CommandText := Format('UPDATE users SET aktywny="0" WHERE login="%s"', [loggedas.caption]);
 SQL.ExecSQL(True);
 loggedas.caption:='';
 stankonta.caption:='';
 
end;procedure TForm1.FormCloseQuery(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
 CanClose:=False;
 SQL.CommandText := Format('UPDATE users SET aktywny="0" WHERE login="%s"', [loggedas.caption]);
 SQL.ExecSQL(True);
 CanClose:=True; //Raczej nie potrzebne
 Form1.Close;
end;end.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1