[PASCAL] BazaDanych + Zapis, odczyt

Odpowiedz Nowy wątek
Mrowa
2007-02-22 19:24
Mrowa
0

Witam. Piszę program bazy danych. Natknąłem się jednak na problem którego nie potrafię sam rozwiązać :/. Mam taki oto kod główny :

program Baza_danych;
    {$APPTYPE CONSOLE}
uses sysutils;
type
  PEL_listy= ^TEL_listy;
  TEL_listy= record
  Imie : string[15];
  Nazwisko : string[15];
  Auto : string[25];
  Data : string[12];
  nastepny: PEL_listy;
end;

procedure WstawNaKoniec(nimie,nnazwisko,nauto,ndata : string; var glowa: PEL_listy);
var
 temp,nowy: PEL_listy;
begin
 New(nowy);
 with nowy^ do begin
  Imie:= nimie;
  Nazwisko:=nnazwisko;
  Auto:= nauto;
  Data:= ndata;
  nastepny := nil;
 end;
 if glowa = nil then
  glowa := nowy
 else begin
  temp := glowa;
  while temp^.nastepny <> nil do begin
  temp := temp^.nastepny;
  end;
  temp^.nastepny :=nowy;
  end;
end;

function WypiszListe(glowa : PEL_listy): integer;
var
 temp: PEL_listy;
 licznik : integer;
begin
 licznik :=0;
 Writeln;
 if glowa = nil then
  writeln('Lista pusta !!!')
 else begin
  writeln('Zawartosc listy:');
  temp := glowa;
  while temp <> nil do begin
  write(licznik+1,'.','Imie i nazwisko:',temp^.Imie,' ',temp^.Nazwisko,' ','Auto:',temp^.Auto,
  ' ','Data:',temp^.Data);
  writeln;
  temp:= temp^.nastepny;
  writeln;
  inc(licznik);
  end;
 end;
 writeln;
 WypiszListe := licznik;
end;

function Znajdz(szuk_imie,szuk_nazwisko :string;glowa:PEL_listy):PEL_listy;
var
 temp: PEL_listy;
begin
 temp:= glowa;
 write('Przeszukiwanie listy:');
 while temp <> nil do begin
 write('.');
  if (temp^.nazwisko = szuk_nazwisko) and (temp^.Imie = szuk_imie) then
  break
  else
  temp := temp^.nastepny;
 end;
 writeln;
 Znajdz := temp;
end;

function UsunListe(var glowa: PEL_listy):integer;
var
 temp: PEL_listy;
 licznik: integer;
begin
 licznik := 0;
 writeln;
 write('Usuwanie listy: ');
 while glowa <> nil do begin
  write('.');
  inc(licznik);
  temp:= glowa^.nastepny;
  dispose(glowa);
  glowa :=temp;
 end;
 UsunListe := licznik;
end;

var
 glowa : PEL_listy;
 temp : PEL_listy;
 opcja: char;
 i : integer;
 imie,nazwisko,auto,data :string;

begin
 glowa := nil;
 temp := nil;
 repeat
  Writeln;
  writeln('a. Dodaj nowe wyporzyczenie');
  writeln('b. Wypisz zawartosc listy');
  writeln('c. Znajdz..');
  writeln('d. Usun liste');
  writeln('x. Wroc');
  writeln;
  writeln('Twoj wybor:');
  readln(opcja);

  case UpCase(opcja) of
  'A' : begin
     writeln;
     writeln('Podaj imie:');
     readln(imie);
     writeln;
     writeln('Podaj nazwisko');
     readln(nazwisko);
     writeln;
     writeln('Podaj auto');
     readln(auto);
     writeln;
     writeln('Podaj date');
     readln(data);
     WstawNakoniec(imie,nazwisko,auto,data,glowa);
     end;
  'B' : WypiszListe(glowa);
  'C' : begin
     writeln;
     writeln('Podaj szukane imie: ');
     readln(imie);
     writeln('Podaj szukane nazwisko: ');
     readln(nazwisko);
     temp := Znajdz(imie,nazwisko,glowa);
     if temp = nil then
      writeln(' Szukane dane nie znajduja sie w liscie')
     else
      writeln;
      writeln('Znaleziono element: ');
      writeln('Imie i nazwisko:',temp^.Imie,' ',temp^.Nazwisko,' ','Auto:',temp^.Auto,
  ' ','Data:',temp^.Data );
     end;
  'D' : begin
     writeln;
     write('Czy na pewno chcesz usunac liste [T- usun]???');
     readln(opcja);
     if Upcase (opcja) = 'T' then
      UsunListe(glowa)
     else
      Writeln('Usuwanie listy anulowano !!!');
     end;
  'X' :;
  else Writeln('Niepoprawna opcja.');
  end;
  until (opcja = 'x') or (opcja= 'X');
  writeln;
  writeln;
  writeln('Wcisnij ENTER by zakonczyc prace...');
  readln;
end.

Teraz nie wiem jak połączyć ten poniższy kod, tak aby była możliwość zapisu do pliku, odczytu, wyszukiwania z pliku tak aby wszystko chodziło.

procedure ZapiszDoPliku(nazwa_pl: string; glowa: PEL_listy);
var
 P: File of TEL_listy;
 EL_bierz: PEL_listy;
 buf: TEL_listy;
begin
   Assign(P,nazwa_pl);
   Rewrite(P);
   EL_bierz := glowa;
   while EL_bierz <> nil do
      begin
        buf := EL_bierz^;
        Write(P, buf);
        EL_bierz := EL_bierz^.nastepny;
      end;
   Close(P);
end;

procedure OdczytajZPliku(nazwa_pl: string; var glowa: PEL_listy);
var
 P: File of TEL_listy;
 EL_bierz: PEL_listy;
 buf: TEL_listy;
begin
   Assign(P, nazwa_pl);  {$I-}
   Reset(P);       {$I+}
   if IOResult <> 0 Then Exit;
   New(EL_bierz);
   glowa := EL_bierz;
      while not Eof(P) do
         begin
           Read(P, buf);
           EL_bierz^ := buf;
           If not Eof(P) then
             begin
               New(EL_bierz^.nastepny);
               EL_bierz := EL_bierz^.nastepny;
             end else
               EL_bierz^.nastepny := nil;
             end;
end;

Proszę o pomoc osób które się znają na tym. Zapewne nie jest to skomplikowane ale dla mnie jako średnio zaawansowanego stwarza problem :/

Pozostało 580 znaków

2007-02-22 20:15

Rejestracja: 13 lat temu

Ostatnio: 6 lat temu

0

Mrowa, kilka rad:

Nie używaj zmiennej IOResult, bo to sie kłóci z ideą windowsa. Dawniej w TP, owszem. W windowsie używa się klamr try..except..finally.end
Wyjątki

Następnie:
Wygodniej korzystać z klasy TFileStream, zamiast Read/Write. Generuje ona wyjątki za nas.
Strumienie

Olej bazę na własnym formacie i zainteresuj się SQLite (wiem co mówię, bo poświęciłem 15000 wierszy kodu na samą obsługę bazy).

A teraz do sedna:
masz drabinkę case..of

case UpCase(Opcja) of
 'A' :begin end;
 'B' :begin end;
 'L' :begin LoadFromFile(FileName); end;
 'S' :begin SaveToFile(FileName); end;
end; // case

Czy ty aby napewno sam to pisałeś :>


<span style="color: blue">"Kolarstwo to jedna z najtrudniejszych dyscyplin sportu. Nawet najgorszy kolarz jest wciąż wybitnym sportowcem."
s.p. Marco Pantani
</span>

Pozostało 580 znaków

Mrowa
2007-02-22 20:58
Mrowa
0

Tą bazę znalazłem w internecie, ale moja wiedza na temat Pascala nie jest jeszcze na super poziomie ;) I nie mam pojęcia na razie jak rozwiązać ten problem co opisałem :/ :-/

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0