Pascal- mala baza danych

0

Witam. Proszę o pomoc w napisaniu programu.
Program, który w katalogu głównym na dysku A: utworzy pliki rekordów składający się z danych:
-imię i nazwisko
-płeć
-średnia ocen
W programie mają znaleźć się procedury które będą odpowiedzialne za : Dopisywanie, wyświetlanie usuwanie, szukanie i zmianę. Dopisywanie, wyświetlanie i szukanie mam zrobione. Problem pojawia się w usuwaniu i zmianie.
Problem w usuwaniu polega na tym, że nie wiem jak zrobić, aby program usuwał jeden rekord a nie cała bazę danych. Procedurę zmiana zostawiam na koniec, bo mam fajny pomysł na nią i sam coś się pomęczę.
Proszę o pomoc w Procedurze usuwanie.

Program grupa14;
 Uses CRT;
 type rec=record
    imie: string;
    nazwisko:string;
    plec:string;
    srednia:real;
   end;
   plik = file of rec;
    var r:rec;
      p1,p2:plik;
      wybor:char;

 Procedure DOPISZ;
 begin
  reset(p1);
  seek(p1,filesize(p1));
  write('Podaj imie... ');
  readln(R.imie);
  write('Podaj nazwisko... ');
  readln(R.nazwisko);
  write('Podaj plec... ');
  readln(R.plec);
  write('Podaj srednia ocen... ');
  readln(R.srednia);
  write(p1,R);
  close(p1);
 end;

 Procedure SPIS;
 begin
  reset(p1);
  while not eof(p1) do begin
             read(p1,R);
             writeln('Imie : ',R.imie);
             writeln('Nazwisko : ', R.nazwisko);
             writeln('Plec : ',R.plec);
             writeln('Srednia ocen : ',R.srednia:4:2);
             writeln;
            end;
  close(p1);
  readln;
 end;

 Procedure ZMIEN;
   var numer:byte;
   naz:string;
 begin
  reset(p1);
  write('podaj nazwisko ');
  readln(naz);
  while not eof(p1) do begin
             read(p1,R);
             if R.nazwisko=naz then begin
                         if R.plec='kobieta' then begin
                                     R.plec:='mezczyzna';
                                     seek(p1,filepos(p1)-1);
                                     write(p1,R);
                      end;          end;
            end;
  close(p1);
  readln;
 end;

 PROCEDURE USUN;
 var a:integer;
   naz,wybor:string;
 Begin;
 assign(p2,'a:\usun2.dan');
 reset(p1);
 rewrite(p2);
 gotoxy(20,20);
 Write('Podaj nazwisko... ');
 readln(naz);
 clrscr;
 while not eof(p1) do begin
            read(p1,R);
            if R.nazwisko=naz then begin
                        writeln('Imie: ',R.imie);
                        writeln('Nazwisko: ',R.nazwisko);
                        writeln('Plec: ',R.plec);
                        writeln('Srednia: ',R.srednia:4:2);
                        end;
            end;

 Write('Czy jestes pewny ze chcesz usunac? (T/N) ');
 read(wybor);
 if wybor='T' then begin
          while not eof(p1) do begin
                     read(p1,R);
                     if R.nazwisko<>naz then write(p2,R);
                     end;
          reset(p2);
          rewrite(p1);
          while not eof(p2) do begin
                     read(p2,R);
                     write(p1,R);
                    end;
          end;
 close(p1);
 close(p2);
 readln;
 end;

 Procedure SZUKAJ;
 var naz:string;
 begin
 reset(p1);
 write('Podaj nazwisko... ');
 readln(naz);
 while not eof(p1) do begin
            read(p1,R);
            if R.nazwisko=naz then begin
                        writeln('Imie: ',R.imie);
                        writeln('Nazwisko: ',R.nazwisko);
                        writeln('Plec: ',R.plec);
                        writeln('Srednia: ',R.srednia:4:2);
                        end;
            end;
 close(p1);
 readln;
 end;

 Procedure RAPORTY;
 var p2,p3:text;
 var lancuch,ll:string;
 begin
 reset(p1);
 assign(p2,'a:\kobiety.txt');
 assign(p3,'a:\mezczyzni.txt');
 rewrite(p2);
 rewrite(p3);
 writeln(p2,'Kobiety');
 writeln(p3,'Mezczyzni');
 while not eof(p1) do begin
            read(p1,R);
            lancuch:=R.nazwisko+' '+R.imie+' '+ll;
            if R.plec='mezczyzna' then begin
                       writeln(p3,lancuch);
                      end
                    else begin
                       writeln(p2,lancuch);
                      end;
            end;
 close(p1);
 close(p2);
 close(p3);
 end;

 BEGIN
 assign(p1,'a:\baza2.dan');
 repeat
 clrscr;
 textcolor(white);
 gotoxy(20,4);
 writeln('SPIS - 1');
 gotoxy(20,6);
 writeln('DOPISZ - 2');
 gotoxy(20,8);
 writeln('USUN - 3');
 gotoxy(20,10);
 writeln('SZUKAJ - 4');
 gotoxy(20,12);
 writeln('ZMIEN - 5');
 Gotoxy(20,14);
 writeln('STWORZ RAPORTY - 6');
 gotoxy(20,16);
 textcolor(13);
 writeln('KONIEC - 7');
 gotoxy(30,24);
 textcolor(1);
 write('Wybierz dowolna opcje ');
 textcolor(white);
 readln(wybor);
 case wybor of
 '1':begin
   clrscr;
   SPIS;
   end;
 '2':begin
   clrscr;
   DOPISZ;
   end;
 '3':begin
   clrscr;
   USUN;
   end;
 '4':begin
   clrscr;
   SZUKAJ;
   end;
 '5':begin
   clrscr;
   ZMIEN;
   end;
 '6':begin
   clrscr;
   RAPORTY;
   end;
 end;
 until wybor='7'
 END.
0
 PROCEDURE USUN;
 var a:integer;
   naz,wybor:string;
 Begin;
 assign(p2,'a:\usun2.dan');
 reset(p1);
 rewrite(p2);
 gotoxy(20,20);
 Write('Podaj nazwisko... ');
 readln(naz);
 clrscr;
 while not eof(p1) do begin
            read(p1,R);
            if R.nazwisko=naz then begin
                        writeln('Imie: ',R.imie);
                        writeln('Nazwisko: ',R.nazwisko);
                        writeln('Plec: ',R.plec);
                        writeln('Srednia: ',R.srednia:4:2);
                        Write('Czy jestes pewny ze chcesz usunac? (T/N) ');
                        read(wybor);
                        if wybor <>'T' then Break;
                        end else write(p2,R);
            end;
 if wybor='T' then begin
          reset(p2);
          rewrite(p1);
          while not eof(p2) do begin
                     read(p2,R);
                     write(p1,R);
                    end;
          end;
 close(p1);
 close(p2);
 readln;
 end;

Tyle chyba wystarczy, by działało co? ;)
W twoim programie kopiowałeś tylko rekordy znajdujące się za rekordem usuwanym.

Pozdrawiam.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0