Witam,
bardzo proszę o pomoc w następującej sprawie: mam kod:

#pragma once

namespace DragAndDrop {

using namespace System;
using namespace System::ComponentModel;
using namespace System::Collections;
using namespace System::Windows::Forms;
using namespace System::Data;
using namespace System::Drawing;

/// <summary>
/// Summary for Form1
/// </summary>
public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form
{
public:
Form1(void)
{
InitializeComponent();
//
//TODO: Add the constructor code here
//
}

protected:
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
~Form1()
{
if (components)
{
delete components;
}
}
private: System::Windows::Forms::Button^ guzik;
public:
property Point Location {
Point get ();
void set (Point value);
}
property int X {
int get ();
void set (int value);

}
property int Y {
int get ();
void set (int value);
}

protected:

private:
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
System::ComponentModel::Container ^components;

/private: System::Void InitializeComponent() {
this->SuspendLayout();
//
// Form1
//
this->ClientSize = System::Drawing::Size(341, 267);
this->Name = L"Form1";
this->ResumeLayout(false);
}
/

#pragma region Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// Required method for Designer support - do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
void InitializeComponent(void)
{
this->guzik = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
this->SuspendLayout();
//
// guzik
//
this->guzik->Location = System::Drawing::Point(30, 38);
this->guzik->Name = L"guzik";
this->guzik->Size = System::Drawing::Size(107, 54);
this->guzik->TabIndex = 0;
this->guzik->Text = L"guzik";
this->guzik->UseVisualStyleBackColor = true;
this->guzik->MouseDown += gcnew System::Windows::Forms::MouseEventHandler(this, &Form1::guzik_MouseDown);
//
// Form1
//
this->AllowDrop = true;
this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
this->ClientSize = System::Drawing::Size(404, 262);
this->Controls->Add(this->guzik);
this->Name = L"Form1";
this->Text = L"Form1";
this->Load += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::Form1_Load);
this->DragDrop += gcnew System::Windows::Forms::DragEventHandler(this, &Form1::Form1_DragDrop);
this->DragEnter += gcnew System::Windows::Forms::DragEventHandler(this, &Form1::Form1_DragEnter);
this->ResumeLayout(false);

}
#pragma endregion
private: System::Void Form1_Load(System::Object sender, System::EventArgs e) {
}

private: System::Void Form1_DragDrop(System::Object sender, System::Windows::Forms::DragEventArgs e) {
guzik->Location=Point(X,Y);
}
private: System::Void Form1_DragEnter(System::Object sender, System::Windows::Forms::DragEventArgs e) {
e->Effect = DragDropEffects::Move;
}
private: System::Void guzik_MouseDown(System::Object sender, System::Windows::Forms::MouseEventArgs e) {
DoDragDrop(this->guzik,System::Windows::Forms::DragDropEffects::Move);
}
};
}

Chciałabym, żeby przesuwać za pomocą myszki button "guzik" gdziekolwiek, ale w obrębie Form1. Przejrzałam już milion stron i zatrzymałam się na powyższym kodzie, a wywala mi następujące błędy:

Error 1 error LNK2020: unresolved token (06000003) DragAndDrop.Form1::get_Location
Error 2 error LNK2020: unresolved token (06000004) DragAndDrop.Form1::set_Location
Error 3 error LNK2020: unresolved token (06000005) DragAndDrop.Form1::get_X
Error 4 error LNK2020: unresolved token (06000006) DragAndDrop.Form1::set_X
Error 5 error LNK2020: unresolved token (06000007) DragAndDrop.Form1::get_Y
Error 6 error LNK2020: unresolved token (06000008) DragAndDrop.Form1::set_Y
Error 7 error LNK1120: 6 unresolved externals

Będę wdzięczna za wszelką pomoc:)